Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Окръжен съд - Бургас, Ви уведомява, че информацията от този сайт е актуална до 15.11.2019 г. *** Окръжен съд - Бургас има нов сайт, с адрес: https://burgas-os.justice.bg ***
Начало Медиация Съдебна програма

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


СЪДЕБНА ПРОГРАМА ЗА МЕДИАЦИЯ

НА ОКРЪЖЕН СЪД – БУРГАС И РАЙОНЕН СЪД – БУРГАС

 

І. ВЪВЕДЕНИЕ.

Инициативата за разработване на съдебна програма за медиация в Окръжен и Районен съд – Бургас стартира през месец октомври 2012 г., когато съвместно с Асоциацията за извънсъдебно решаване на спорове – Бургас инициирахме месец на медиацията, който бе повторен и през 2014 г.

Целта на инициативата „Месец на медиацията“, а в последствие и на „Програмата за медиация на Окръжен и Районен съд – Бургас“ е да се създадат нагласи у обществото към по–широко използване на всички алтернативни подходи за разрешаване на спорове и в частност медиацията, като извънсъдебен способ.

Формирането на култура на общуване чрез ефективна комуникация за мирно разрешаване на спорове,  по пътя на споразумението, така че страните сами да осъзнаят приоритетите си и да вземат самостоятелно решение е другата цел на разработената в съдилищата програма.

ІІ. МЕДИАЦИЯ – СЪЩНОСТ.

Медиацията е един от алтернативните способи за разрешаване на спорове, насочени към подобряване достъпа до правосъдие. Тя е доброволна и неформална процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове. Медиацията събира страните по спора с неутрална трета страна – медиатор, който изслушва и двете страни и им помага да постигнат взаимно приемливо разрешение. Медиацията позволява на страните, замесени в спора, да вземат активно участие в разрешаването на проблема си.

В много случаи медиацията се оказва по-подходящият начин за разрешаването на конфликти, тъй като води  до доброволно съблюдаване на правото, което намира своето обяснение в психиката на човека.

Социалната ценност на медиацията е в това, че утвърждава присъщата на човека черта сам да разрешава своите проблеми, а не да очаква да му бъде наложено решение от трето лице, каквото винаги ще бъде съдията. Така чрез медиацията може да бъдат подпомогнати страните да започнат диалог дори тогава, когато това е било невъзможно да се случи преди това.

ІІІ. СЛУЧАИ, подходящи за медиация:

Медиация се провежда при спорове от гражданско-правен и административно-правен характер, при търговски, семейни или потребителски спорове, както и в случаите, предвидени по НПК, между физически и/или юридически лица.

Примерни казуси, при които е подходящо провеждането на медиация – потребителски проблеми, парични дългове, оплаквания от съседи, повреждане на имущество, спорове свързани с недвижими имоти и имущество  между наемател и наемодател, неудобства, причинени от животни, проблеми на работното място, семейни спорове.

         Медиация НЕ СЕ провежда, ако закон или друг нормативен акт предвижда друг ред за сключване на споразумение.

         В определени случаи медиация не е подходяща и не се провежда, ако има данни за:

§  заплаха или насилие между страните;

§  налице е конфликт на ценности;

§  необходимо е публично  огласяване на резултата с оглед защитата на репутацията на страната или голям обществен интерес.

ІV. ПРЕДИМСТВА НА МЕДИАЦИЯТА:

Процедурата по медиация е за предпочитане пред съдебната процедура, защото е:

Бърза - отнема много по-малко време от съдебната процедура. Моментът на окончателното решение при медиацията не зависи от ограничените ресурси на съдебната институция, а страните са в състояние да го определят;

Доброволна - по всяко време може да напуснете процедурата, ако прецените, че продължаването й не е във ваш интерес;

Поверителна - никой друг, освен вас и медиатора, не узнава споделеното от вас по време на провеждането й;

Има свобода при определяне на решението - в процеса на преговори с помощта на медиатор вие можете да намерите удовлетворяващо ви решение на спора, като сте свободни да определите решението на всички или част от спорните помежду ви въпроси, без да сте обвързани от типичните за съдебното производство формални критерии и предписани рамки на намеса в отношенията Ви;

Ваимоизгодна е и за двете страни - при медиацията вие можете да откриете корена на проблема между вас; можете спокойно да споделите с медиатора притесненията си, което не можете да направите свободно в съда; разпознавайки интересите си сте в състояние да възприемете най-благоприятния път за реализацията им; по пътя на взаимните отстъпки можете да постигнете повече и от най-доброто съдебно решение - осъзнатото задължение е предпоставка и за и доброволното му изпълнение;

Спестява средства - при одобрена спогодба вие сте в правото си да поискате и получите половината от внесената държавна такса за съдебното производство съгласно чл. 78 ал. 5 от ГПК и отпада нуждата от участие в процеса на вещи лица, обуславящо допълнителни разноски.

ПРОЦЕДУРА ЗА СЪДЕБНА МЕДИАЦИЯ В ОКРЪЖЕН И РАЙОНЕН СЪД - БУРГАС:

Правна рамка на медиацията, въз основа на която е разработена и Програмата за съдебна медиация в Окръжен и Районен съд Бургас.

Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз проявяват последователен и дълготраен интерес към алтернативните способи за разрешаване на спорове и особено към медиацията. Затова нормативната уредба на медиацията в България има наднационална рамка, в съответствие с която е хармонизирано вътрешното ни законодателство.

1. Международна правна рамка:

1.1. Директива 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси;

1.2. Резолюция на Европейски парламент от 13.09.2011 относно прилагането в държавите-членки на Директивата относно медиацията, нейното въздействие върху медиацията и възприемането й от съдилищата – 2011/2026(INI);

1.3. Препоръки на Комитета на Министрите на Съвета на Европа.

§  R (98) 1 относно семейната медиация.

§  R (99) 19 относно медиацията по наказателни въпроси.

§  R (2001) 9 относно медиацията между административни власти и частни лица.

§  R (2002) 10 за медиация по граждански въпроси.

Директива 2013/11/ЕС  за алтернативно разрешаване на спорове.

Регламент (ЕО) № 524/2013 относно онлайн решаване на потребителски спорове.

         Национална правна рамка:

Закон за медиацията, приет м. декември 2004, изм. ДВ бр.86/ 24.10.2006 , доп.бр.9/28.01.2011г, изм.и доп.бр.27/01.04.2011;

Процедурни и етични правила за поведение на медиатора, одобрени със Заповед № ЛС-04-364/17.06.2005 на Министъра на правосъдието, издадена на основание § 1 ПЗР на ЗМ;

Наредба № 2/15.03.2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори, за изискванията за обучение на медиатори, за реда за вписване и отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора.

Правила за осъществяване на контрол за спазване на изискванията за обучение на медиатори и за реда за извършване на проверки на организациите по чл. 2 от Наредба № 2/15.03.2007г, одобрени със Заповед 20-04-1892/02.11.2012г на Министъра на правосъдието.

2. Принципи на програмата за медиация.

         Програмата по медиацията се ръководи от следните принципи:

§  Доброволност – процедурата започва и продължава само докато двете страни са съгласни; всяка от страните е свободна да се оттегли когато пожелае;

§  Равнопоставеност - страните имат равни възможности за участие;

§  Неутралност – медиаторът гарантира еднакво отношение към страни те по спора;

§  Безпристрастност – медиаторът подписва и представя на страните декларация за безпристрастност;

§  Поверителност – запазване тайната на информацията, получена по време на процедурата по медиацията;

3. Цели и задачи на програмата за медиация. Съдебната програма за медиация в Окръжен съд – Бургас и Районен съд – Бургас си поставя за цел да:

предостави информация на страните за възможността да разрешат спора си по доброволен начин чрез процедура по медиация;

осигурява им съдействие от страна на квалифициран съдебен служител – координатор на място в съдебната палта, който отговаря на въпроси и запитвания във връзка с услугите и възможностите, предоставяни от съдебната програма за медиация;

информация за медиаторите и за центровете за медиация, които са поели ангажимент да предоставят услуги по правилата на съдебната програма - чрез информационни табла и брошури, на уебсайта си и по други подходящи начини;

помещения, което може да се ползва безплатно за провеждане на срещи между страните и медиатора.

4. Етапи на процедурата по медиация, част от Програмата за медиация на Окръжен и Районен съд – Бургас.

Съдията-докладчик по делото, в случай че прецени, че разглежданото от него дело е  подходящо за препращане към медиация указва на страните възможността за доброволно уреждане на спора – чрез медиация или друг, избран от страните способ с оглед постигане на благоприятен за спорещите субекти резултат. Напътстването към медиация може да се осъществи от постъпването  на исковата молба до приключване на устните състезания по делото.

Страните избират по своя преценка медиатор от Списъка на медиаторите/центровете за медиация, включили се в съдебната програма. В центъра по медиация се поддържа актуален списък с медиаторите, изразили желание да се включат в програмата и техните координати. Информация за медиаторите и техните контакти се предоставя от координаторите на програмата. Страните имат възможност да се обърнат към медиатор, който не е включен в Списъка с медиаторите, част от Съдебната програма за медиация на Окръжен и Районен съд – Бургас.

Процедурата преминала през следните етапи:

№ по ред

Етап/действие

Участници

1.

Напътстване/препращане към медиация

Съдията-докладчик по делото

2.

Запознаване с процедурата – обща информация, принципи, предимства, етапи, формуляри.

Определеният координатор от всеки съд

3.

Попълване на Заявление за медиация, в случай на напътване от съдия.

Приложение № 1 към правилата

Участниците в спора

4.

Подписване на Декларация за неразгласяване на информация от страните, участващи в процедурата по медиация.

Приложение № 2 към правилата

Участници в медиацията

Медиатор

5.

Подписване на споразумение за медиация.

Приложение № 3 към правилата.

Участниците в спора

Медиатор

6.

Постигане на споразумение на страните в съдържание и форма, в съответствие с чл. 16 от Закона за медиацията.

 

Участниците в спора

7.

Предоставяне на формуляр за обратна връзка за проведената медиация от страните и отчет за проведената медиация от медиатора

Приложение № 4 към правилата.

Приложение № 5 към правилата

Участниците в спора

Медиатор

Страните провеждат медиацията в удобно за тях време и уведомяват препращащия ги съдия както за срока, който им е необходим за провеждането на медиация, така и за резултата от нея.

Съдът уведомява страните, че отказът им от участие в среща по медиация или приключването й без споразумение не влияе на резултата от съдебното производство.  

В случай, че времето за провеждане на медиация между две съдебни заседания се окаже недостатъчно - по съвместна преценка на страните и медиатора, страните следва да уведомят съда за това, че ще проведат допълнителни срещи по медиация, както и за срока, който са уговорили за приключване на медиацията. Максималният срок за провеждане на медиация не може да е повече от 6 месеца от започването й.

След приключване на процедурата по медиация медиаторът попълва отчет за проведена медиация до съда и го изпраща по e-mail на съдебния координатор, който го предава на съдията докладчик по делото.

До 1 месец след приключването на процедурата по медиация е препоръчително страните  да попълнят кратка форма, в която да споделят  мнението си за протичането на процедурата по медиация с оглед подобряване на ефективността на способа. Анкетата за обратна връзка се попълва по образец, като страните имат възможност да я попълнят на място в съда или да я изпратят попълнена по електронна поща. 

5. Участници в процедурата по съдебна медиация при Окръжен съд – Бургас и Районен съд – Бургас.

Съдията-докладчик по делото – информира страните за възможността да преминат към извънсъдебно разрешаване на спора;

Страните-участници в спора, по чиято инициатива стартира процедурата по медиация;

В процедурата по медиация може да участва адвокатът на страната по делото, а в случай на необходимост да се  получи експертно мнение по спорни въпроси, изискващи специални знания може да участва и експерт.

Медиатор/ко-медиатор. Медиаторите са професионално обучени лица, които имат различни професии и осъществяват дейността си добросъвестно при спазване на закона, добрите нрави, процудурнитеи  етични правила за поведение на медиаторите.

Медиаторите, които желаят да се включат в списъка на медиаторите, включени в съдебната програма за медиация следва да представят следните документи:

Медиаторите, които желаят да се включат в Съдебната програма за медиация следва да са преминали необходимото обучение и да са вписани в Единния регистър на  медиаторите към Министъра на правосъдието.

Желаещите да бъдат включени в списъка на медиаторите към Центъра за медиация на Окръжен и Районен съд Бургас следва да представят:

§  Заявление по образец за включване в Центъра за медиация

§  Копие от сертификат/документ, удостоверяващ преминаването на обучение по медиация;

§  Удостоверение за вписването му в Регистъра на медиаторите към Министерство на правосъдието;

§  Автобиография, като представи задължително опита си в дейността като медиатор.

6. Прекратяване на процедурата по медация.

6.1. Медиацията се прекратява при условията, предвидени в Закона за медиацията, а именно:

§  с постигането на споразумение.

§  по взаимно съгласие на страните.

§  при отказ на една от страните.

§  при смърт на страна по спора.

§  при прекратяване на юридическото лице - страна по спора.

При провеждане на медиацията, заведеното от страните дело не се прекратява и не се губи заплатената държавна такса.

Ако не се постигне спогодба чрез медиацията, страните могат да продължат съдебното производство.

Ако в хода на медиацията страните постигнат спогодба и съдът я одобри се възстановява половината от вече внесената държавна такса по съдебното производство.

7. Управление и организация на съдебната програма.

7.1. Съдебната програма се управлява от Председателите на Окръжен и Районен съд – Бургас, които вземат решения, свързани с функционирането на програмата.

7.2. За функционирането на програмата са определени двама координатори, един за Окръжен съд – Бургас и един за Районен съд – Бургас.

7.3. Съдебният координатор изпълнява текущите задачи във връзка е работата на съдебната програма, възложени му от Председателя или определения от него екип.

7.4. По преценка на Председателя на съда работата на съдебната програма може да бъде подпомагана от Съвет за медиация, с участието на медиатори, адвокати, представители на институции и бизнес общността, който да има консултативна функция и да дава предложения за подобряване на дейността на съдебната програма.

 
   
 
Copyright © 2024 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org