Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Окръжен съд - Бургас, Ви уведомява, че информацията от този сайт е актуална до 15.11.2019 г. *** Окръжен съд - Бургас има нов сайт, с адрес: https://burgas-os.justice.bg ***
Начало Пресслужба

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТ НА ПРЕСОФИСА

НА ОКРЪЖЕН СЪД – БУРГАС

и РАЙОНЕН СЪД - БУРГАС

 

ВЪВЕДЕНИЕ:

ПРЕССЛУЖБАТА на Окръжен съд - Бургас и Районен съд — Бургас е функция на цялостната дейност на съдилищата по разширяване на достъпността и прозрачността на правораздавателната дейност.

Утвърждаването на съда като независима, отговорна, безпристрастна и авторитетна институция, работеща в интерес на законността е важна задача на медийната политика на Бургаските съдилища.

Ефективността на правосъдната система е зависима от съпричастността и доверието на гражданите в нея. Това предполага взаимно разбиране и надеждност на информацията, чрез посредничеството и подкрепата на медиите за своевременно, точно и обективно отразяване на нейната работа.

Постоянното и коректно взаимодействие с представителите на средствата за масова информация би спомогнало за формиране на обективна обществена представа за съдилищата, като институции натоварени с отговорността да регулират обществените отношения чрез ефективно прилагане на законовите норми

 

ВИЗИЯ:

Откритостта и коректната връзка между съда и обществеността, осъществявана чрез медиите се реализира на принципа на разширяване на информираността на обществото, в съответствие с принципите и разпоредбите на нормативната уредба. Конституцията на Република България гарантира правото на гражданите да бъдат информирани. Ограниченията са допустими само с цел запазване на други, също защитени от закона, права и интереси.

При осъществяване на комуникациите на съдилищата с медиите е необходимо да се съблюдават принципите за:

1. Законосъобразност при осъществяване на комуникациите на

съдилищата с медиите.

2. Точност, прозрачност, достоверност и пълнота на информацията.

3. Зачитане правата на страните в съдебния процес и защита на личната информация.

4. Уважение към професионализма на работещите в съдилищата и на работещите в средствата за масова информация.

5. Безпристрастност и равнопоставеност към представителите на различни медии.

 

ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕСОФИСА:

1. Пресофисът работи за разширяване достъпа до информацията и облекчаване на комуникацията с медиите, като чрез тях информира обществеността за правораздавателната дейност на съдилищата, с цел повишаване правната култура на гражданите.

2. Пресофисът предоставя информация:

·        за движението и резултатите по дела със значим обществен интерес, разглеждани от Окръжен съд – Бургас и Районен съд — Бургас;

·        за административни, организационни и процедурни промени в работата на съда;

·        за кадрови промени в съда — информация за акта на ВСС, с който се назначават или преназначават съдии; законовите разпоредби, регламентиращи съответното назначение; кратка професионална биография на магистрата;

·        за нововъведения на съдилищата, с оглед подобряване работата на институцията с гражданите и перспективите за нейното развитие;

·        за инициирани дейности и събития, несвързани пряко с работата по дела, за да се осигури публичност и да се укрепва общественото доверие в съда;

·        за Отчетните доклади за съответната година, които се поместват на интернет страниците на Окръжен и Районен съд — Бургас;

·        за официални срещи и посещения в Съдебната палата;

3. Пресофисът в максимално кратък срок, предоставя на медиите да се запознаят с постановени съдебни актове, като осигурява достъп до: определения, решения и присъди.

4. Пресофисът очертава основните методи и средства за работа с медиите, за пълното и обективно отразяване на дейността на съда.

5. Пресофисът е място за цялостна и максимално допустима от закона дейност по комуникация на съдилищата с медиите.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:

1. Пресофисът организира брифинги и пресконференции.

2. Значимите дела и съдебната дейност се отразяват от журналистите, оператори и фоторепортери, акредитирани от пресофиса.

Видео заснемане и фотографиране в коридорите и административните служби на съда се допуска след разрешение от председателя на съда. За разрешението се уведомяват съответните съдебни служители и служителите на Областно звено „Охрана”. При видео заснемането и фотографирането следва да се съблюдават разпоредбите на чл. 32, ал. 2 от Конституцията на Република България — „никой не може да бъде фотографиран и филмиран без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие”. Видеозаписи и фотографиране в съдебната зала по време на съдебно заседание се правят само с разрешение на председателя на състава, разглеждащ делото, към което има проявен интерес и със съгласието на страните -участници. Заявеното от страните съгласие да се заснемат кадри от процеса се записва в протокола за заседанието.

3. Пресофисът организира изявления на магистрати след предварително писмено депозиране на въпроси по съответни дела.

4. В случай, че исканата информация изисква достъп да съдебни документи, тя ще бъде предоставена в съответствие с изискванията на законите и нормативната уредба на дейността на съдилищата.

5. След съгласуване с административния ръководител или със съдията- докладчик, служителят в пресофиса изпраща прессъобщение до медиите и го помества на интернет-сраниците на съдилищата, което дава възможност за оповестяване на официална информация сред неограничен обществен кръг.

6. Пресофисът в максимално кратък срок предоставя на медиите да се запознаят с крайни съдебни актове (определения, решения и присъди), като задължително се спазват изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.

7. Пресофисът е на разположение на журналистите през по-голяма част от работното време на съдилищата. Това важи особено, когато непосредствено предстои или е започнало разглеждането на дела със значим обществен интерес.

 
   
 
Copyright © 2024 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org