Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Окръжен съд - Бургас, Ви уведомява, че информацията от този сайт е актуална до 15.11.2019 г. *** Окръжен съд - Бургас има нов сайт, с адрес: https://burgas-os.justice.bg ***
Начало Пресслужба Медийна стратегия

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


МЕДИЙНА СТРАТЕГИЯ НА ОКРЪЖЕН СЪД - БУРГАС

 

ОБОСНОВКА ОТ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ МЕДИЙНА СТРАТЕГИЯ:

Ефективността на правосъдната система е зависима от доверието и съпричастността на гражданите към правораздавателните институции.

Печеленето на доверие е двустранен процес и предполага взаимно разбиране, принципност в действията и надеждност на информацията.

Ето защо, срещата между гражданското общество и правосъдието се нуждае от посредничеството и партньорството на свободните медии.

 

ЦЕЛИ:

Медийната стратегия на Окръжен съд - Бургас, като част от медийната стратегия на съдебната власт има за цел да допринася за създаване на обективна и вярна представа в обществото за дейността на съдебната власт и в частност на съда.

 

ЗАДАЧИ НА МЕДИЙНАТА СТРАТЕГИЯ:

Медийната стратегия е предназначена за:

·        регламентиране на взаимоотношенията между Окръжен съд - Бургас и медиите;

 

·        регламентиране на взаимоотношенията между магистратите и журналистите;

·        предотвратяване на неточна или погрешна информация, която стига по неофициален път до средствата за масово осведомяване;

·        опровергаване с факти на неточна информация, намерила място в пресата и електронните медии.

По-общи и дългосрочни задачи, които си поставя медийната стратегия на съда са:

·        повишаване на правната култура на българските граждани;

·        повишаване на доверието на българските граждани към съдебната власт;

·        изграждане на позитивно мнение за българското правосъдие в държавите - членки на Европейския съюз, НАТО;

·        утвърждаване образа на Република България като правова държава, в която се спазва Законът и съдебната власт е независима.

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МЕДИЙНАТА ПОЛИТИКА

·        Актуалност - стратегията се основава на реални обществени   и институционални потребности в дадения момент; съобразена е с изискванията на професионалната етика и разпоредбите на закона;

·        Диалогичност - документът гарантира двупосочност при обмена на информация; подчертава значението както на посланията, отправяни от съдилищата към медиите (и чрез тях към цялата общественост), така и на обратната връзка - от средствата за масова информация и гражданите към съдилищата;

 

·        Гъвкавост - стратегията е сруктурирана в съзвучие с динамиката на обществените процеси; съдържа, както принципни положения, регламентиращи комуникационния процес, така и потенциал за включване на нови послания при евентуални законодателни и други съществени промени, които биха могли да се отразят на взаимодействието между съдилищата и медиите.

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА МЕДИЙНАТА ПОЛИТИКА:

Основните принципи в медийната политика на Окръжен съд - Бургас са свързани със зачитането на конституционното право на гражданите да получават информация, с изключение на случаите, когато тя е класифицирана.

Принципите са:

·        публичност;

·        прозрачност;

·        достъпност;

·        законосъобразност;

·        ефективност;

·        на медиите се предоставя информация по всички обществено значими съдебни дела и при поскване от тях - по кокретни дела;

·        информацията се разпространява равнопоставено, без да се провява предпочитание към едни медии и пренебрегване на други;

·        осигурява се достъп на гражданите и журналистите до информация за дейността на съда чрез интернет страницата, която се актуализира всекидневно;

·        осигурява се достъп на журналисти и граждани в съдебната зала по време на заседание, освен когато делото се гледа при закрити врати;

·        осигурява се достъп на фоторепортери и телевизионни оператори в съдебната зала, след разрешение, получено от председателя на съдийския състав.

 

КАНАЛИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ:

1.     ПРЕССЪОБЩЕНИЯ

Прессъобщенията са подходящ начин за оповестяване на официална информация в кратък срок. Този комуникационен канал може да се използва за ефективно отразяване на цялостната дейност в съда, с акцент върху това, че институцията функционира в условията на публичност, спазвайки законите и етичните правила при упражняване на професията.

Съобщения до медиите се изготвят по различни информационни поводи:

·        разглеждани от съда дела;

·        постановени съдебни актове;

·        административни, организационни и процедурни промени в работата на съда;

·        инициативи на съда, нововъведения;

·        работа по проекти;

·        официални срещи и посещения;

·        статистическа информация.

 

1.1 ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРЕССЪОБЩЕНИЯТА

·        Да са актуални - по теми, ползващи се със значим обществен интерес или засягащи важни моменти от работата на правораздавателните институции;

·        Съдържащата се в прессъобщението информация да отговоря на въпросите: Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо?, за да бъде текстът в оптимална степен ясен, полезен и достатъчен за потребителите;

·        Съдържанието трябва да бъде точно по отношение на изложените факти и нормите на закона. Текстът - да е еднозначен и да не съдържа предположения и коментари (особено що се отнася до информация по съдебни дела);

·        Прессъобщенията да се предоставят на достъпен за гражданите и медиите език. Сложният юридически изказ почти винаги и навсякъде създава затруднения за медиите. Журналистите обикновено отговарят за няколко ресора едновременно и не разполагат с необходимото време да се запознаят със законовите разпоредби, на които се обляга едно или друго съдебно решение, както и да вникнат в същността на употребяваните от правото термини. Създаване на прессъобщение на ясен език би довело до излъчването на достъпни и еднозначни послания от съда към обществото и би улеснило журналистите в работата им;

·        Съобщението трябва да съдържа интернет адрес на съда.

 

1.2 СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ПРЕССЪОБЩЕНИЯ

·        Съобщения за насрочени за разглеждане дела

Практиката показва, че наказателните дела от общ характер представляват в най- голяма степен обществен интерес. На тях следва да се дава широка публичност, за да се реализира пълноценно генералната превенция, прокламирана в чл. 36, ал. 1 от НК, а именно: «да се въздействува възпитателно и предупредително върху другите членове на обществото». В случаите, когато подсъдимият е оправдан е наложително да се даде публичност на оправдателната присъда, за да се възстанови общественото доверие към конкретното лице. Ето защо, ще се поддържа „Месечен бюлетин“ относно насрочените наказателни дела, който ще се изготвя от определеното от съда лице и пресаташето на съдилищата в Бургаски съдебен район и ще се публикува от системния администратор на интернет страницата на съда.

·        Обществен интерес могат да представляват и наказателни дела от частен характер, както и някои граждански дела.

Информация за насрочени дела се оповестява в позволените от закона рамки, когато:

·        по преценка на съдията - докладчик е налице обществен интерес и информация по делото следва да стане достояние на по-широк кръг от граждани (например: страни по делото са държавни институции, популярни личности или юридически лица и от изхода на съдебния спор са заинтересовани различни обществени слоеве);

·        определена медия / репортер следят и отразят развитието на конкретен съдебен спор;

·        налице е подчертан интерес от страна на медиите и гражданите към определен правен казус.

·        за наказателни дела от частен характер - обвинението по тъжбата на частния тъжител, предвидено от закона наказание;

·        за въззивни дела - кой обжалва или протестира първоинстанционния съдебен акт (решение, присъда, определение) и на какво основание; резюме на диспозитива на обжалвания съдебен акт;

·        за граждански дела - ищец, ответник, предмет на спора;

 

·        Съобщения с информация за хода на делото

Представители на медиите могат да присъстват при разглеждане на дела при открити врата. Твърде често журналистите не разполагат с необходимото време за това и не притежават специфичните познания, които да им позволят да вникнат в съдържанието, нюансите и правните последици от процесуалното поведение на страните по делото. Поради това не винаги е възможно да се направят обективни изводи за развитието на делото и необходимостта от извършване на определени процесуални действия. Затова е от особена важност точното изясняване на причините за отлагане на съответното дело. Социологическите проучвания показват, че според гражданите основният виновник за отлагане разглеждането на делата е съдът. Редица публикации в пресата създават внушения за бавност, мудност на съдебните процеси (“за пореден път съдът отложи”, “отново съдът отложи” и т.н.). Изясняването и популяризирането на обективните причини за отлагане на делата, от една страна е начин да се посочи истинският “виновник” за забавяне на съдопроизводството, а от друга - предоставя възможност на гражданите да се запознаят по-добре с процесуалните норми. С оглед информиране на обществеността за действителните причини за отлагане на делата, при изготвяне на прессъобщение с такова съдържание е необходимо точно да се посочат законовите разпоредби, на основание на които съдът е длъжен да отложи разглеждането на делото и да насрочи ново съдебно заседание (с курсив се цитира текста от закона).

·        Прессъобщения за постановени съдебни актове

Съобщението съдържа информация за постановената присъда, решение или определение. Посочва се в какъв срок и пред кой съд подлежи на обжалване или протестиране съответният съдебен акт. Може да се цитира и текстът на закона, въз основа на който е постановен той.

За повече яснота и при проявен интерес от страна на медиите, по наказателни дела текстът може да бъде допълнен с кратка информация за искането на прокуратурата, становището на гражданския ищец и частен обвинител (ако има такъв), тезата на защитата и подсъдимия.

Предоставянето на възможност журналистите да се запознаят с мотивите към дадено съдебно решение би съдействало за повишаване на доверието в правораздавателните институции и би доказало, че съдът постановява съдебните си актове на базата на предоставените доказателства, въз основа на закона и вътрешното си убеждение. Това е полезна за съдебните репортери информация и с оглед на по- задълбоченото познаване от тяхна страна на материалните и процесуални закони. Определен казус може да представлява обществен интерес продължително време, което обуславя необходимостта, медиите да изясняват постфактум аргументите за постановяване на съответния съдебен акт.

За да бъдат спазени разпоредбите относно достъпа до делата, журналистите могат да се запознаят с мотивите на съда при постановяване на определен съдебен акт, само ако същият е влязъл в сила и след разрешение от съдията, който ги е изготвил. Прочитането на мотивите става задължително в присъствието на завеждащия връзки с обществеността или друг съдебен служител в стаята за четене на дела.

·        Изготвяне и предоставяне на статистически данни

Предоставянето на статистически данни на журналистите е подходяща форма за популяризиране и онагледяване на резултатите от дейността на правораздавателните институции. Подробна информация за различни аспекти от работата на съдилищата във Бургаски съдебен окръг се съдържа в Отчетния доклад за съответната година, който се помества на интернет - страницата на Окръжен съд - Бургас.

·        Други прессъобщения (работа по проекти, нововъведения, участие в семинари и конференции, срещи и посещения и др.)

Съобщението трябва да съдържа ключови думи и послания, подчертаващи значимостта на съответното събитие, с оглед подобряване работата на институцията с гражданите, професионалното израстване на съдии и служители, перспективите за развитие на институцията.

 

1.3 МЕТОДИКА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕССЪОБЩЕНИЯТА

Прессъобщение за разглеждано дело се изработва от пресаташето на съда въз основа на данните по делото и законовите разпоредби, изведени от определен съдебен служител и пресаташето. Текстът се предоставя на зам. председателя на съответното отделение или на съдията - докладчик по делото, за включване на пояснения, допълнения, или корекции, ако това се налага. Когато се изготвят прессъобщения за събития - не свързани с работата по дела, готовият за оповестяване текст се предоставя на председателя на съда.

След съгласуването с административния ръководител, зам. председателя на съответното отделение или съдията-докладчик, пресаташето изпраща прессъобщението до медиите, а системният администратор го помества на интернет - страницата на съда.

 

1.4 МЕХАНИЗЪМ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО ДО МЕДИИТЕ

Прессъобщенията се разпространяват чрез:

·        публикации в интернет - страницата на съда - дава възможност за оповестяване на официална информация сред неограничен обществен кръг;

·        електронна поща - възможност за своевременно предоставяне на информация на отделни или на всички работещи със съдилищата репортери, които разполагат с възможност за такъв тип комуникация;

·        факс - при невъзможност да се използва някое от гореспоменатите средства за комуникация, когато е наложително, подготвената официална информация може да се изпрати и по факс;

·        телефонна връзка - поради опасността от неточности при комуникацията е необходимо този механизъм да се използва особено внимателно - предимно в случаите, когато информацията вече е предоставена по друг, по-надежден начин и трябва само да се направят допълнителни уточнения, които няма да променят смисъла и фактите в изложението.

 

1.5 ВРЕМЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПРЕССЪОБЩЕНИЕТО

Съобщението се оповестява своевременно, съобразно определените дата и начален час на визираното събитие. Навременното оповестяване на официална информация от съдилищата е необходимо, за да се подчертае готовността им да функционират в условия на прозрачност. Забавянето й може да бъде предпоставка за разгласяване на неверни данни и неблагоприятни за правораздавателните органи коментари или внушения.

 

Всеки ден при необходимост се актуализира информацията за насрочени за разглеждане дела през текущия месец. При интерес от страна на медиите към дело, което не е включено в информационния бюлетин или към друга информация - свързана с работата на съда, пресаташето прави справка и изготвя съобщение във възможно най- кратък срок. Прессъобщението се разпространява, след съгласуване с председателя или съответния съдия, разглеждащ делото.

Информация за дела, които са отложени, е желателно да се оповестява до един час след приключване на съдебното заседание . В същия срок да се разгласява и информацията за постановени присъди или решения.

 

1.6 АДРЕСАТИ НА ПРЕССЪОБЩЕНИЯТА

Прессъобщенията за дейността на съда се изпращат до редакциите на местните средства за масова информация и регионалните кореспонденти на националните медии. При проявен интерес от страна медии от други региони е възможно прессъобщения да се адресират и до тях.

За популяризиране на отделни инициативи на съда - новаторски и значими не само в регионален, но и национален мащаб, както и по дела, привличащи общественото внимание, съобщения се изпращат и на централните медии, които нямат свои регионални кореспонденти. Адресати на такива съобщения могат да бъдат и пресслужбите на другите звена в съдебната система, държавни институции, органи на местната власт, неправителствени организации и др.

 

Поместването на прессъобщението на интернет страницата на съда фактически го адресира до всички потребители, ползващи мрежата.

 

2. ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

Съзнавайки важното място на информационните технологии в съвременния свят интернет - страницата на съда съдържа разнообразна и полезна за потребителите информация. Гражданите, ползващи този метод за извършване на справки, могат да се информират по-подробно за съдебния окръг, местонахождението на съда, Тарифа № 1 към Закона за държавните такси, списък на вещите лица, списък на синдиците.

Интернет - страницата на Окръжен съд - Бургас съдържа още информация за насрочените дела от обществен интерес и постановени съдебни актове.

 

2.1 УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦАТА НА СЪДА

За улесняване на гражданите, черпещи информация от мрежата, интернет- страницата на Окръжен съд - Бургас се усъвършенства непрекъснато, като се разработват и инсталират на допълнителни линкове на заглавната страница за по-бърза навигация:

·        “Месечен график”

Съдържа списък на насрочените за разглеждане дела в Окръжен съд - Бургас ( вид дело, номер и година, начален час на заседанието, предмет на спора) ;

·        “Месечен бюлетин”

Списък на наказателни общ характер дела, насрочените за разглеждане през текущия месец (вид дело, номер и година, начален час на заседанието, страни по делото; предмет на спора). Информацията се актуализира всеки ден.

·        “Прессъобщения”

В рубриката „Новини“ всекидневно се публикуват съобщения за постановени съдебни актове по дела, ползващи се с обществен интерес.

·        „Инициативи и събития“

Регулярно се помества и актуална информация за предстоящи събития, нововъведения, инициативи, реализирани с участието на институцията или нейни представители.

·        „Още от съда“

·        „Медиация“

 

3. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ

Този комуникационен канал дава възможност за пряк контакт между работещите в съдилищата и представителите на регионални и централни медии. Пресконференции се организират и провеждат със съгласието на председателя на съда при наличие на информационен повод:

·        Годишен отчет;

·        важни кадрови промени;

·        участие в реализацията на значими проекти;

·        осъществени законодателни промени, отразяващи се върху цялостната работа на съдебната система;

·        при възникването на сериозен проблем, кризи свързани с работата на съда, към който медиите и обществото проявяват подчертан интерес.

Пресконференциите и брифингите дават възможност желаната информация да достигне до широк кръг от обществеността (чрез медиите) при минимални ресурсни и времеви разходи. Това е начин едновременно за всички заинтересовани страни да се огласи и разясни позицията на институцията по даден въпрос.

При организирането им е необходимо да се вземат предвид следните фактори:

·        предварително огласяване - да се извърши достатъчно рано, така че всички представители на различните медии да имат възможност да се подготвят и отразят събитието;

·        участници в пресконференцията компетентни и добре запознати с информационния повод;

·        време за провеждане на пресконференцията - по възможност да не съвпада по време с други насрочени събития;

·        място на провеждане - съобразено с броя на присъстващите журналисти и други участници, както и с възможностите за използване на звуко- и видеозаписна техника;

·        предварително подготвени материали (медийни пакети) - спомагат недвусмислено да се представи позицията на съда по разглеждания въпрос и да се създадат условия за пълно и коректно отразяване; в тях се съдържа резюме на основните тези, конкретни данни, схеми, диаграми и др.

 

4. ИНТЕРВЮТА И УЧАСТИЯ В РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРЕДАВАНИЯ

 

Участието в радио и телевизионни предавания, даването на интервюта и други медийни изяви на съдиите могат да допринесат в голяма степен за изграждане на реалистична обществена представа за институцията. Авторитетното присъствие на представител на съда в медийното пространство е предпоставка за повишаване на гражданското доверие към работата на правораздавателните органи. По този начин се опровергават твърденията за затвореност и недостъпност на правораздавателната система, създават се условия за по-точно представяне на спецификата на работа в съдилищата.

При организиране и провеждане на подобни медийни изяви не могат да бъдат пренебрегнати наложените от законовите разпоредби ограничения, но използвайки предоставените им от средствата за масова информация възможности, магистратите могат да съдействат за повишаване правната култура на гражданите, чрез разясняване на принципни юридически въпроси - процесуални срокове, процедури, действащи закони.

Процедура за участия на съдии в интервюта - журналистическите въпроси да бъдат предварително подготвени и писмено представени на пресслужбата на съда. Пресаташето подготвя предварително интервюирания (участника в предаването) с информация за медията и журналиста, с когото ще разговаря, за предисторията на разисквания проблем, ако има такава. Преди публикацията или предаването интервюираният се запознава с подготвения текст или видеоматериал.

 

5. ДОСТЪП НА ЖУРНАЛИСТИ ДО СЪДЕБНИТЕ ДЕЛА

Журналистите могат да направят справка само по дела, по които има влязъл в сила съдебен акт, след писмено разрешение на съдията - докладчик или председателя на съответния съд (в случай, че е невъзможно разрешението да бъде дадено от докладчика). За целта се попълва стандартна бланка по утвърден образец, за издаване на разрешение за достъп до конкретно дело.

Бланката се представя от репортера на деловодителя и е основание за предоставяне на достъп до съответното дело или част от него.

Журналистът се запознава с материалите по делото в присъствието на пресаташето или друг съдебен служител в стаята за четене на дела. Бланките се съхраняват в специален регистър при ръководителите служби.

 

6. ФОТОАПАРАТИ И КАМЕРИ В СЪДА

Видеозаписи и фотографии в съдебната зала, по време на съдебно заседание, се правят само с разрешение на председателя на състава, разглеждащ делото, към което има проявен интерес и със съгласието на страните - участници (съгласно чл. 32, ал. 2 от Конституцията на Република България - никой не може да бъде фотографиран и филмиран без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие). Заявеното от страните съгласие да се заснемат кадри от процеса се записва в протокола за заседанието.

При заявено желание от страна на медиите и след разрешение от председателя на съда, в определен ден и час може да се осигури свободен достъп до залите в съда (когато в тях не се провеждат заседания) и коридорите на палатата. В този случай могат да се заснемат кадри, които да се използват за онагледяване на материали, когато репортерите не са били в състояние да присъстват на място при разглеждане на конкретно дело.

Правенето на звукозаписи в съдебна зала по време на заседание е недопустимо.

 

7. ПЕРИОДИЧЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА МЕДИЙНОТО ОТРАЗЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СЪДА. АРХИВ

Ежедневното проследяване на публикациите в пресата и информационния поток в електронните медии спомага за създаването на по-пълна и точна представа за медийното присъствие на съдебните институции.

За тази цел:

·        Пресаташето поддържа архив от публикации в пресата и материали, оповестени в новинарски емисии и предавания на регионални и национални медии, засягащи работата на съда и съдебната система като цяло.

·        Периодично анализът на медийното отразяване се обективизира в писмена форма от пресаташето, съпроводен с предложения за последваща работа с медиите (съдържание на предоставяната информация, послания и др.) и се предоставя за съгласуване с председателя на съда.

·        Ежегодно се изготвя обобщен писмен анализ, който се представя за обсъждане от съдиите и служи като база за отправяне на препоръки относно работа с медиите през следващата година.

·        Архивът на медийното отразяване се води по рубрики - съответните казуси, които медиите отразяват (спомага за яснота относно медийните послания по конкретния казус) и по медии (спомага да се прецени коректността при отразяване на информацията от конкретната медия). Отделна публикация може да бъде съпътствана с кратък коментар, когато това е необходимо. При публикувано опровержение от страна на съда, същото се прилага към съответния материал, твърденията в който се опровергават.

·        Процедура при некоректно отразяване на дейността на съда

Отговор от страна на съда може да се даде, когато публикацията не съответства на реалността и законите или е отправена необоснована критика и по тази причина се създава негативно отношение към отделен съдия, определена служба в съда или институцията като цяло. Трябва да се вземе под внимание важна ли е критиката или допуснатата неточност, каква вреда е нанесла, каква е ползата от отговор. В интерес на съдилищата е аргументирано да се възпрепятства всеки опит те да бъдат дискредитирани.

При некоректна публикация в пресата или неточно изявление в електронните медии е необходимо внимателно да се анализира написаното (казаното) и да се прецени точно кои моменти се нуждаят от опровержение. Когато се касае за необоснована критика или неточност по отношение цялостната работа на институцията, отговорът се съгласува с председателя на съда. Когато некоректно (непълно, невярно) е отразена работата по определено дело - анализът и опровержението се изготвят с участието на съдията, разглеждащ делото.

Опровержението при некоректно отразяване на работата на съда може да се даде на пресконференция, в писмо до главния редактор на съответната медия или под формата на официално писмено изявление, разпространено до всички средства за масова информация.

 

ИНИЦИАТИВИ НА СЪДА

Подобряването на обществената представа за правораздавателните институции може да стане факт и чрез инициирани от тях дейности и събития, несвързани пряко с работата по дела. Местните средства за масово осведомяване, по един или няколко от изброените по-горе канали за комуникация, трябва да бъдат информирани за провежданите инициативи, за да се осигури публичност и да се укрепва общественото доверие в съда.

 

1. ПОДОБРЯВАНЕ ОБСЛУЖВАНЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Гражданите формират своето отношение към съда като институция не само на базата на законността и справедливостта на постановените решения, но и въз основа на добре организираната, бърза и ефективно действаща администрация. Осигуряването на бърза ориентация и лесен достъп до необходимите служби в съда, любезното обслужване са първите впечатления, които формират трайни усещания и нагласи към съда у гражданите.

 

1.1    ТАБЛА И ПЛАКАТИ С ИНФОРМАЦИЯ

Таблата с информация за устройството на съдебната система в България, за правата и задълженията на гражданите като участници в съдебни дела и указанията за процедурите при извършване на определена услуга, да бъдат периодично обновявани съгласно настъпили промени в нормативната база.

На подходящи места в сградата - в близост до съдебните зали и административните звена, обслужващи граждани, да бъдат поставени плакати с извадки от Правилника за вътрешния ред в съда.

За подобряване обслужването на гражданите да се създадат на ясен и разбираем език Правила за работа на съдебната администрация с гражданите, които да бъдат поставени на подходящи места в сградата на съдебната палата. За основа при изработването на такива правила служат Правилника за съдебната администрация,

Наръчниците за работа в деловодството, Етичният кодекс на съдебните служители, професионалният опит на работещите в правораздавателните институции и данните от проучванията на обществените нагласи.

Публичното оповестяване на тези правила ще спомогне за създаването на критерии у гражданите за оценка на работата на съдебните служители, ще дисциплинира в още по- голяма степен административния персонал и от там - ще допринесе за подобряване качеството на обслужване на гражданите.

 

1.2 АНКЕТИ. КУТИЯ С ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

Периодично сред гражданите да се провеждат анкети за едно или друго въведение / реорганизация в работата на администрацията, както и за отделни страни на административното обслужване. Това би спомогнало за оптимизиране работата на служителите като цяло и за нейното съответствие с нуждите и очакванията на гражданите. Периодичната информация за резултатите от анкетите и предприетите въз основа на тях действия би допринесло за повишаване на общественото доверие в съда.

Такива анкети да се провеждат и сред служителите в администрацията с цел улесняване на тяхната дейност. За постигане на същите цели би послужило и отварянето на кутия за предложения от граждани (и служители) за подобряване работата в различните служби и административни звена.

 

2.     ПРОЗРАЧНОСТ В РАБОТАТА НА СЪДА И ПРАВНО ОГРАМОТЯВАНЕ

 

2.1 ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

Организирани посещения за граждани, желаещи да се запознаят по-подробно с работата на институцията, може да се провеждат в рамките на предварително обявен “Ден на отворените врати”. Посещенията се осъществяват по предварителна заявка и договорен по-рано регламент, така че да не бъде възпрепятствана дейността на съдии и служители.

2.2 РАБОТА СЪС СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

Важната роля на съдебните заседатели в наказателното производство налага необходимостта от целенасочена работа за повишаване  компетентността и квалификацията им. По-задълбоченото познаване на законовите норми, на задълженията и отговорностите, стоящи пред съдебните заседатели, е необходимо условие за пълноценното им участие в правораздавателния процес. Това може да бъде постигнато чрез предоставяне на информационни материали на достъпен език и организиране на специални срещи и обучения за заседателите.

2.3 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА СЪДИЛИЩАТА С УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

За повишаване правната култура на всички подрастващите, както и в помощ на ориентираните към правните науки млади хора, съвместно с училища от региона и свързани с образованието държавни и неправителствени организации, да се организират:

·        гостуване на съдии в учебни часове за запознаване на учениците със специфичните професионални задължения на съдиите, с отделни моменти от практиката им      в съдебната зала и особеностите на правораздавателния процес;

·        посещения на ученици по време на съдебни заседания - обсъждане на видяното и чутото в съдебната зала, с цел запознаване с материалните и процесуални закони.

За постигане на по-голям ефект при запознаване на младежката аудитория със съдебната система и спецификата на работа в нея е желателно да се използват образователни видеоматериали и съвременни информационни технологии.

 

2.4 ИНФОРМАЦИОННИ БРОШУРИ

Периодично да се изработват информационни брошури на достъпен език, които да запознават гражданите с работата на правораздавателните институции, с различните съдебни процедури или някои важни промени в законодателството. Желателно е тези информационни материали да се разпространяват не само в рамките на съдебната палата, а и чрез други комуникационни канали, което ще спомогне за обогатяване правната култура на по-широк обществен кръг. / интернет страницата на съда./

 

3. СЪВМЕСТНИ СРЕЩИ НА СЪДИИ И ЖУРНАЛИСТИ

Работата на съда, от една страна, и работата на медиите, от друга, са строго специфични дейности, като реализацията на всяка от тях е свързана с императивни изисквания за форма, съдържание, срокове и т.н. За установяване на пълноценно сътрудничество между съда и средствата за масова информация е необходимо и двете страни да познават нуждите, проблемите, задълженията на другата страна. За да се постигне необходимия синхрон в съвместната работа е необходимо комуникацията между правораздавателните институции и медиите да се осъществява двупосочно и при установени критерии. За целта периодично да се провеждат срещи, на които представители на местните и централни медии и съдии от Окръжен съд - Бургас да се запознават с професионалните изисквания, стоящи пред всяка от страните. В рамките на такива срещи да се анализират начините, по които са отразявани отделни моменти от работата на съдилищата и да се синхронизират критериите за най-ефективно взаимодействие. Подобни инициативи предоставят възможност за разясняване и на някои правни постановки (изменения в закони или общи положения, към които има засилен обществен интерес), които чрез средствата за масова информация да станат достояние на по-широк кръг от граждани.

 

 

 
   
 
Copyright © 2022 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org