Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда *** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените *** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда
Начало Конкурси

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.orgО Б Я В Л Е Н И Е


На основание Заповед №  96 /01.02.2019г. Административният ръководител – председател на Окръжен съд гр. Бургас

О Б Я В Я В А:

конкурс

           

 

І. За длъжността:

І.1.“Призовкар“ в Окръжен съд – Бургас1 щ.бр. по чл. 67, ал.1, т.1 от КТ.

 

Описание на длъжността „Призовкар“: Призовкарят отговаря за своевременното и законосъобразно връчване на призовките и съдебните книжа съгласно правилата на процесуалните закони; невръчените призовки, както и връчените извън сроковете по процесуалните закони се връщат с бележка върху тях за причините за това; връчването, начина, както и всички действия във връзка с връчването се удостоверяват с подпис на призовкаря, под който се изписват четливо трите му имена и датата на връчването.

 
          ІІ.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността: „ Призовкар“.

1.да е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2.да е навършил пълнолетие;

3.да не е поставен под запрещение;

4. да не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

5.да не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност; 

6.да има завършено средно образование;

7.да не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;

8.да не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;       

9.да не е народен представител;

10. да не е съветник в общински съвет;

11.да не заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия.

12.да не работи по трудово правоотношение при друг работодател, освен като преподавател във висше училище;

13.да не е адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител или упражняващ друга свободна професия.

 

ІІІ. Специфични изисквания за заемане на длъжносттта: „Призовкар”, определени от административния ръководител на съда:

- компютърна грамотност MS Office / Word. Excel/, Internet;

- правилен правопис и пунктуация;

- отлични умения и познания по приемане, предаване и съхраняване на съдебна документация;

- отговорно опазване на получената служебна информация;

- отлични умения за работа с граждани и в екип.

 

ІV. Начин за провеждане на конкурса за длъжността „Призовкар”:

            Първи етап - разглеждане на постъпилите заявления и допускане на кандидатите от комисия. 

            Списъците с входящите номера на допуснатите и недопуснатите кандидати (както и основанията за недопускането им ) ще се обявят на таблото на съда и на интернет страницата на съда не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса.

 В списъка на допуснатите кандидати, обявени със съответните входящи номера, ще се посочат датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началният час и мястото на провеждане на втория етап от конкурса.

 

Втори етап – писмен и устен  изпит. Писменият изпит ще се проведе чрез проверка на компютърните умения и писмената грамотност на кандидатите.

 Устният изпит ще се проведе веднага след писмения (в същия ден), чрез задаване на еднакви към всички кандидати, предварително подготвени от комисията, въпроси по глава шест: „Съобщения и призовки” от Граждански процесуален кодекс и в частта „ Връчване на призовки, съобщения и книжа„ на глава петнадесета-раздел І от Наказателно-процесуален кодекс и Правилник за администрацията в съдилищата (обн.ДВ бр.68/17г.)

Писменият и Устният изпит за длъжността: „призовкар” ще се оценяват от комисията по шестобална система с точност до 0,25.

 Въз основа на проведения конкурс по Кодекса на труда комисията ще оформи протокол с резултатите от проведения конкурс и класира успешно издържалите конкурса със съответните входящи номера.

 Протоколът от крайния резултат на конкурса ще се публикува на интернет страницата на съда, по входящи номера и ще се съобщи на участниците в него в 3-дневен срок от провеждането му.

 С класирания на първо място кандидат ще се сключи споразумение, съгласно чл. 67, ал.1, т.1 от КТ, при спазване на разпоредбата на чл.107а, ал.4 от КТ.

 

V.Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите (лично или чрез пълномощник, с нотариално заверено пълномощно) за длъжността: „Призовкар“:  

1.Заявление по образец; 

2.Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; не е поставен под запрещение; не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от  свобода; не е лишен от правото да заема определена длъжност;

3.Декларация за липса на обстоятелства по чл. 107а, ал. 1 от КТ и чл.340а, ал.2 от ЗСВ;

4.Копие от диплома за завършено средно образование;

5.Копия от документи за придобита допълнителна квалификация/обучение ( ако има такива);

6.Свидетелство за съдимост;

7.Медицинско свидетелство;

8.Удостоверение от психиатричен диспансер за липса на психическо заболяване;

9.Копие от документи, удостоверяващи професионалния опит;

10.Могат да бъдат приложени и други документи, свързани с изисванията за заемане на длъжността, които кандидатът притежава.

 

VІ.Минимален размер на основната заплата за обявената длъжност, съгласно Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата: за „Призовкар“ – 623 лв.(  598 лв. + 25 лв. ранг) ;  

 VІІ. Място за подаване на документите: Окръжен съд гр. Бургас, ул. “ Александровска “ № 101, ет. 2, стая № 12 или стая № 45, тел. 056 879 429  или 056 879431, всеки работен ден от 09 -12.00 ч. и от 13.00-17.00 ч.;

На разположение на кандидатите са: Заявление по образец, както и съответните Декларации, които следва да бъдат изтеглени от интернет страницата на съда (http://www.os-burgas.org) и коректно попълнени.

 VІІІ. Срок за подаване на документите: Документи за участие в конкурса се подават до 18.03.2019г. ( понеделник) включително.

 
   
 
Copyright © 2019 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org