Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** В раздел "Съобщения" е публикувана информация за видовете дела, които ще се разглеждат през съдебната ваканция *** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените
Начало Банкови сметки

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


СЪОБЩЕНИЕ

 

В съдебните деловодства на Окръжен съд - Бургас: Регистратура, Първо гражданско отделение и Второ гражданско отделение са въведени в експлоатация POS терминални устройства, чрез които могат да бъдат внесени суми по транзитната и набирателната сметка на БОС. 


               Заповед, въвеждане в експлоатация на ПОС терминални устройства.

              При внасяне на суми в клоновете на Райфайзенбанк ЕАД се заплаща банкова такса 2.00 лв. за превод. Не се заплаща такса за банков превод при внасяне на суми, чрез инсталираните в Окръжен Съд Бургас POS терминални устройства.

                  Приложими са следните видове банкови карти:

VISA, Visa Electron, V PAY, MasterCard, Maestro и Борика.
                 
НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА ЗА:

       1. ДЕПОЗИТИ за вещи лица,съдебни експертизи по граждански, административни, търговски и фирмени дела по описа на БОС
       2. ДЕПОЗИТИ за СВИДЕТЕЛИ
       3. ГАРАНЦИИ по НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
       4. ГАРАНЦИИ по дела за ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА БЪДЕЩ ИСК
      
       
BG95 RZBB 9155 3320 0644 07      РАЙФАЙЗЕНБАНК Клон Бургас, BIC: RZBBBGSF

                   ТРАНЗИТНА СМЕТКА ЗА СЪДЕБНИ ТАКСИ:

       1. Такса за образуване на дела по описа на БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД
       2. Държавна такса по дела за ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА БЪДЕЩ ИСК
       3. Такса за удостоверение за актуално състояние,ликвидация,несъстоятелност на фирма
       4. Такса за издаване на изпълнителен лист по дела по описа на БОС
       5. Глоби и разноски по граждански и наказателни дела
       6. Заплащане на дължими разходи по Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ)

       BG82 RZBB 9155 3120 0644 15      РАЙФАЙЗЕНБАНК Клон Бургас, BIC: RZBBBGSF

        
 
   
 
Copyright © 2018 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org