Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда *** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените *** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда
Начало Съобщения

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org
СЪОБЩЕНИЕ

 

Със заповед на Административния ръководител-Председател на Окръжен съд-Бургас № 691 от 10.07.2018 г., издадена на основание чл.329, ал.3 от ЗСВ е разпоредено през съдебната ваканция, в периода 15.07.2018 г. -01.09.2018 г. в Окръжен съд-Бургас  да  се  разглеждат следните дела:

1.     Наказателни дела, по които е взета мярка за неотклонение "задържане под стража" по реда на чл.64 и чл.65 НПК; както и всички останали ЧНД и ВЧНД от досъдебно  производство, разглеждани от дежурен съдия, както следва:

-По чл.61,ал.3 НПК;

-По чл.66 от НПК- последици от неизпълнение на МНО;

-По чл.67 от НПК- забрана за доближаване на пострадалия;

-По чл.68, ал.4 от НПК - забрана за напускане пределите на страната;

-По чл.69 НПК - отстраняване на обвиняемия от длъжност;

-По чл.69 а, ал.4 НПК;

-По чл.70 НПК - настаняване за изследване в психиатрично заведение;

-По чл.72 и чл.73 НПК – обезпечения;

-По чл.111 ал.3 НПК – вещи /обжалване отказ на прокурора/;

-По чл.159а НПК- данни от обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги;

-По чл.161, ал.1, ал.2 НПК - претърсване и изземване;

-По чл. 164. ал.3 НПК – обиск;

-По чл.165, ал.2 НПК- задържане и изземване на кореспонденция;
-По чл.222 НПК - разпит на обвиняем;

-По чл.223 НПК - разпит на свидетел, както и производствата по ЗЕЕЗА;

-По чл.7 УБДХ,

И други- при необходимост или законодателни изменения, настъпили по време на съдебната ваканция.

2. Граждански дела за издръжка, за незаконно уволнение;

3. Искания за обезпечаване на искове;

4. Делата по Закона за защита срещу домашното насилие;

5. Дела по несъстоятелност;

6. Дела за осиновяване на дете;

7. Бързите производства по гл.ХХV ГПК;

8. Делата за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение;

9. Делата, за които закон предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец;

10. Искания за обезпечаване на доказателства.

 
   
 
Copyright © 2019 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org