Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Окръжен съд - Бургас, Ви уведомява, че информацията от този сайт е актуална до 15.11.2019 г. *** Окръжен съд - Бургас има нов сайт, с адрес: https://burgas-os.justice.bg ***
Начало Съдебна структура Съдебни преводачи

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


 

 

О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д  -  Б У Р Г А С

 

СЪОБЩЕНИЕ  ДО  СЪДЕБНИТЕ  ПРЕВОДАЧИ!

 

Всички  вписани съдебни преводачи към списъка на Окръжен съд - Бургас следва да представят в стая № 45 на Окръжен съд – Бургас документ за сключена застраховка „Професионална отговорност“ за щети, които могат да възникнат при изпълнение на възложената му работа, съгласно чл. 7 от Наредба № Н-1 от 16.05.2014 г. за съдебните преводачи.
С П И С Ъ К

на специалисти  , утвърдени за  съдебни преводачи от комисията по

 чл. 401, ал. 1  ЗСВ  към  Окръжен съд  - Бургас    за   2019 година

/ Обн. ДВ бр. 14/15.02.2019 г. /

 

 

Преводачи – английски език

БОРИС ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ – образование – средно, специалност – математика и немски език, сертификат английски език – ниво В 2 и С 1.

  ЕВЕЛИНА ЖЕЛЕВА ШАРАПАНОВА  -  образование – висше, специалност – политология, специалност – международни отношения, втора специалност – немско странознание,    сертификат английски език  - В и С.

 ИВАЙЛО ЛЮБОМИРОВ НАЙДЕНОВ –  образование – висше, специалност – право, средно образование – гимназия с преподаване на английски език, сертификат английски език – С 1.

 НЕВЕНА ИВАНОВА МЛАДЖОВА – образование – висше, специалност – политология,  удостоверение за ниво С2 – английски език.

ПЕТЪР ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ –  образование – средно,  сертификат английски език – ниво С 1.

 

 

 

Преводачи – немски  език

 

МИЛЕНА МОМЧИЛОВА КОВАЧЕВА – образование – висше специалност – българска филология,  втора специалност - немски език, квалификация – специалист по български език и литература и преподавател в средните училища,  диплома от СУ „Кл.Охридски“ – българска филология.


 

 

Преводачи – руски език

 

 ИРИНА СИМЕОНОВА РАДЕВА –  образование – средно, специалност – преводач -  кореспондент с руски език,  сертификат руски език, ниво С1.

 НАТАЛИЯ ДМИТРИЕВНА НЕДЯЛКОВА –  образование – висше, специалност –   славянска филология, квалификация – специалист по полски език и литература и преподавател по български език и литература в средните училища, член на Съюза на преводачите в България, секция „Теория , история и критика на превода“,  сертификат руски език – ниво С2.

СЪЛЗА ХРИСТОВА ИВАНОВА (КУРДОВА)  образование – висше, специалност – руска  филология , професионална квалификация – специалист по руски език и литература и преподавател в средните училища, диплома от СУ „ Св. Кл.Охридски“  - руска филология.

ЕЛМИРА АНАТОЛИЕВНА  ДИМИТРОВА – образование –висше, специалност – руска филология, квалификация – специалист по руски език и втора специалност български език и литература,  диплома от ВПИ , Шумен – руска филология.

 

 

 

Преводачи – полски език

 

ДЕСИСЛАВА ЯНУШОВА ЖЕЛЯЗКОВА – образование – висше, специалност – българска филология, допълнителна квалификация – полски език, сертификат полски език – ниво С1.

 

 

 

Преводачи – гръцки език

 

АНТОНИЯ АНГЕЛОВА КАРАГЯНИ – образование – висше, специалност –  начална училищна педагогика,  сертификат гръцки език -  ниво С2.

ГЕОРГИ ПАНАЙОТОВ  ГЕРОВ -   преводач гръцки език, протокол от Изпитна комисия на СУ „Св. Климент Охридски” за степен на владеене на новогръцки език.

 

 

 

Преводачи – арабски език

 

МАРИЯ  ИВАНОВА МУСТАФА –  образование – полувисше, специалност – зъботехника,  сертификат арабски език  ниво – С 1.

 

 

 

Преводачи – иврит

 

ЖЕНЯ РАДОСЛАВОВА ШАМИС –  свидетелство за иврит ниво „А“, ниво „Б“, ниво „Д“ протокол от Изпитна комисия на СУ „Св. Климент Охридски” за степен на владеене на иврит.

 

 

 

Преводачи – турски език

 

ГЕРГАНА ДИМИТРОВА МУТАФЧИЕВА –  образование – висше, специалност – тюркология, квалификация – тюрколог, следдипломна професионална квалификация - счетоводство, финанси и контрол, сертификат турски език - ниво С2, диплома от СУ „ Св. Кл.Охридски“ – специалност-тюркология.

РУСИ НЕЙКОВ РУСЕВ –  образование – висше, специалност – турска филология,          квалификация – специалист по турски език и литература и преподавател в средните училища , диплома от СУ „Св. Кл.Охридски“  - турска филология.

ЕМИНЕ ХАСАН ИЛЯЗ –  образование – висше, специалност – право, сертификат турски език – ниво С 1.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Вписване в списъка на съдебните преводачи

 

 

Във връзка с Наредба №Н-1 от 16.05.2014г. за съдебните преводачи, издадена от Министъра на правосъдието, обн. ДВ, бр.43 от 23.05.2014г., уведомяваме за следното:

Предложения за включване на специалисти в списъците на съдебни преводачи могат да правят министерства, ведомства, учреждения, общини, съсловни и други организации и научни институти.

 Предложения за включване на специалисти в списъците на съдебни преводачи могат да се правят и лично от кандидатите.

Предложенията за включване в списъците  се правят до Административния ръководител- Председател  на Окръжен съд-Бургас.

Лицето, което кандидатства за включване в списъка, подава пред органа по чл. 10, ал. 3 или 4  от Наредбата заявление на хартиен и електронен носител.

 

За вписването в списъка кандидатът представя към заявлението следните документи:

 1. лична карта – копие;

 2. сертификат за ниво по съответния чужд език С1 или С2 съгласно Общата Европейска езикова рамка;

 3. свидетелство за съдимост;

 4. декларация – съгласие на кандидата за вписването му в списъците на съдебни преводачи;

 5. документи, свързани със стаж по специалността, ако има такъв: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка или други документи, удостоверяващи стаж по специалността;

 6. декларация, че не е поставен под запрещение, не е лишен от право да упражнява професия или дейност;

 7. разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето е чужд гражданин;

 8. удостоверение за ниво на достъп до класифицирана информация, ако притежава такова;

 9. декларация, че кандидатът не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт.

 Приложение 1 - заявление за вписване; 
 Приложение 2 - декларация; 
 Приложение 3 - декларация; 
 Приложение 4 - декларация.

В предложенията се вписват трите имена на преводача, домашният му адрес, телефон за връзка и данни за неговото образование, специалност, месторабота, заеманата длъжност, продължителността на трудовия му стаж като преводач и допълнителната квалификация, ако има такава. Тези обстоятелства се удостоверяват със съответните документи, които се прилагат към предложението.

 

Предложения за вписване в списъка на съдебните преводачи  се правят в Съдебна палата-Бургас, Окръжен съд-Бургас, ет.2, ст.45. Предложения  за други промени-изменения и/или допълнения  след публикуване  на вече утвърден  списък,  могат да се правят  през всяка  текуща година.

 
   
 
Copyright © 2022 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org