Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Окръжен съд - Бургас, Ви уведомява, че информацията от този сайт е актуална до 15.11.2019 г. *** Окръжен съд - Бургас има нов сайт, с адрес: https://burgas-os.justice.bg ***
Начало Полезна информация Търговски регистър

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


Във връзка с измененията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ДВ бр.74/20.09.2016 г.1 в сила от 01.01.2018 г.) и преминаването на регистрацията на ЮЛНЦ от съдилищата към Агенция по вписванията, както и писмо от Изпълнителни директор на Агенция по вписванията с изх.№ 92-00-2 от 14.12.2017 г., реда за обслужване на юридическите лица с нестопанска цел регистрирани в Окръжен съд Бургас се променя съгласно Заповед №1221/28.12.2017 г. на Председателя на съда.

 

Във връзка с влизането в сила на изменения в Преходните и заключителни разпоредби на Закона за търговския регистър,обнародвани в бр.99 от 14.12.2012 год. на „Държавен вестник” Бургаски окръжен съд уведомява, че 
Удостоверения за пререгистрация по параграф 4,ал.2 не се издават.
Заявления за пререгистрация не се подават нито чрез съдилищата, нито до Агенция по вписвания.
Отпаднаха изискванията за изготвяне, изпращане и обявяване на електронната страница на Агенция по вписвания на списъци на едноличните търговци и клоновете на чуждестранни търговци и списъци на търговските дружества и кооперации, за които не е поискана пререгистрация в срока по параграф 4,ал.1.
Заявления за ликвидация само на търговец по параграф 5,ал.2,изр.1 /дейността на които е прекратена на 01.01.2012 год. поради, това,че не е направено искане за пререгистрацията им  в срока по § 4, ал. 1 или имат влязъл в сила отказ за пререгистрация/-търговско дружество или кооперация,се подават в търговския регистър до Агенция по вписвания –параграф 5а,ал.1.
Може да се подава и заявление за вписване на обстоятелства по ликвидацията на непререгистрирано търговско дружество и кооперация, които към 31 декември 2011 г. са в ликвидация също в търговския регистър до Агенция по вписвания.
Заявления в горните случаи не се подават до съда.
Заявленията могат се подават от лицата,посочени в параграф 5а,ал.2.
По силата на параграф 5,ал.7  обстоятелствата по ликвидация се вписват в търговския регистър след пререгистрацията на търговеца,която се извършва служебно от Агенция по вписванията след изискване на документи  от съда по параграф 5,ал.6.
Пререгистрация-служебна,т.е. по реда на параграф 5,ал.6 се извършва и въз основа на акт на съда по несъстоятелността-параграф 5а,ал.11.Акт на съда по несъстоятелността е всеки акт,който съгласно разпоредбите на Част ІV от ТЗ „Несъстоятелност” подлежи на обявяване,респ. вписване в търговския регистър по партидата на длъжника.Той се изпраща служебно от съда по несъстоятелността на агенцията.
Пререгистрация се извършва само служебно и само във връзка с вписване,респ. обявяване на обстоятелства/актове по ликвидация или несъстоятелност.  
Ликвидация,а следователно и служебна пререгистрация на еднолични търговци и клонове на чуждестранни търговци,за които не е поискана пререгистрация в срока по § 4, ал. 1 или имат влязъл в сила отказ за пререгистрация,не се извършва.Те  се считат за заличени от 1 януари 2012 г. Съдът по регистрацията архивира фирмените им дела-параграф 5,ал.1 .
 
Може да се подаде искова молба,както и молба по чл.625 от ТЗ срещу непререгистриран търговец,като в хода на производството пререгистрация не се извършва. В производството ответникът участва чрез последните вписани в съответния съдебен регистър свои представителни и управителни органи и се призовава на последните вписани в съответните съдебни регистри седалище и адрес на управление.
Издават се на всеки удостоверения само по параграф 5г,ал.1, отразяващо състоянието на търговеца към 1 януари 2012 г.
 
   
 
Copyright © 2024 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org