Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда *** ВАЖНО! Считано от 19 април 2018 г. призовки на Окръжен съд – Бургас, на Районен съд – Бургас, както и на други съдилища (получени в Окръжен съд – Бургас), могат да се получат от понеделник до петък от 8.00 до 9.00 ч в Бюро Призовки (партер, дясно крило), тел.056 878 861, а от 9.00 ч. до 13.00 ч. от Информационен център (партер, срещу централния вход), тел.056 879 468. *** Публикуван е Наръчник на съдебния заседател *** ВАЖНО! Влизат в сила измененията в ЗЮЛНЦ. Вижте промените *** Information in English is available for court bank accounts, Court palace and Statute of the District court *** Инфоормация на русском языке можно найти о: банковские счета Окружного суда, Судебная палата и подсудность Окружного суда
Начало Полезна информация Образци

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


Образци на документи
(предлаганите образци не са задължителни, а само ориентировъчни при подаване на документи)
Можете да изгтеглите и попълните желания образец, след което да го представите в Окръжен съд - Бургас

1. Заявление за издаване на незаверен препис от съдебен акт
2. Заявление за издаване на незаверен препис от невлязъл в сила съдебен акт
3. Заявление за предоставяне на информация чрез фотокопиране
4. Заявление за справка и фотокопие на фирмено дело
5. Заявление за освобождаване от държавна такса
6. Заявление за издаване на изпълнителен лист
7. Заявление за издаване на удостоверение за липса на първоинстанционни граждански и търговски дела
8. Заявление по чл.47, ал.1, т.2 и 3 от Закона за обществените поръчки
9. Заявление за издаване на удостоверение, че СНЦ не е в ликвидация
10.Заявление за издаване на удстоверение, че фирмата не е в производство по несъстоятелност
11.Заявление за прилагане на документи към дело
12.Заявление за връщане на предоставени документи
13.Заявление за издаване на удостоверение за актуално състоание на СНЦ
14.Заявление за издаване на заверен препис от съдебен акт
15.Заявление за предоставяне на правна помощ
16.Заявление за издаване на съдебно удостоверение
17.Заявление за връщане на внесена парична гаранция
18.Заявление за достъп до обществена информация
 
   
 
Copyright © 2019 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org