Бургаски Окръжен Съд
            БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД    
*** Окръжен съд - Бургас, Ви уведомява, че информацията от този сайт е актуална до 15.11.2019 г. *** Окръжен съд - Бургас има нов сайт, с адрес: https://burgas-os.justice.bg ***
Начало График на заседанията Месечен график - наказателни дела

гр. Бургас, ул. "Александровска" № 101
                     e-mail: judge@os-burgas.org


НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН ХАРАКТЕР, НАСРОЧЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ОТКРИТИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ ОТ ОКРЪЖЕН СЪД – БУРГАС

11.11.2019 г. – 30.11.2019 г.

 

12.11.2019 г. =============================================

 

1.     НОХД № 1043/2019 г. – 09.30 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Николай Г. за извършено престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 4, вр. чл. 198, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б.“а“ и б.“б“ от НК, за това, че на 13.08.2009 г., в гр. Айтос, при условията на опасен рецидив, отнел чужди движими вещи – 1 бр. златен синджир, ведно със златна плочка, 14 карата, на обща стойност 1 410,00 лева, от владението на Н. Р., с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила - издърпване на синджира и притискане гърлото на пострадалата.

 

2.     НОХД № 1040/2019 г. – 10.00 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Цанислав Н. за престъпление по чл. 354 а, ал. 2, т. 4, вр. ал. 1, предл. 4 и 5, вр. чл. 29, ал. 1, б.“б“ от НК, вр. чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, от ЗКНВП, вр. чл. З от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични в сила от 10.11.2011 г./приета с ПМС №293/27.10.2011 г./ и Приложение № 1 ,Списък №1 от същата, вр.  чл. 73, ал. 1 и чл. ЗО от ЗКНВП и чл. 1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП.

Цанислав Н. е привлечен като обвиняем за това, че на 10.01.2019 г., в гр. Бургас, ж.к. „ Лазур, при условието на опасен рецидив, без надлежно разрешително, държал високорискови наркотични вещества с цел разпространение – коноп и метамфетамин. Общото количество на високорисковото наркотично вещество „коноп”, във вид на растителна маса е 39.356 гр. ( тридесет и девет цяло и 356) грама, на обща стойност 236.94 лева (двеста тридесет и шест лева и деветдесет и четири стотинки), като деянието не представлява маловажен случай. Общото количество на високо рисковото наркотично вещество „метамфетамин“ е 12.418 гр. (дванадесет цяло четиристотин и осемнадесет) грама, на обща стойност 310.45 ( триста и десет лева четиридесет и пет стотинки), като деянието не представлява маловажен случай.

 

3.     НОХД № 1074/2019 г. – 10.00 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Станчо Ч. за извършено престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 4, вр. чл. 198, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. А и б. Б от НК, за това, че на 26.09.2019 г., в гр. Бургас, при условията на опасен рецидив, отнел чужди движими вещи - мобилен телефон „Айфон“ 7, ведно с пластмасов кейс за телефона, всички вещи на обща стойност 567 лева от владението на М. Д., с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила - приближил се до М. Д., обхванал с ръка главата й в областта на челото и дръпнал пострадалата назад.

 

14.11.2019 г. =============================================

 

1.     НОХД № 549/2019 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Йована М. за извършено престъпление по чл. 343, ал. З, б.“б“, предл. първо, вр. ал. 4, вр. чл. 342, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 2, т. 2 от НК и на Мартин В. по чл. 343, ал. З, б.“б“, предл. първо, вр. ал. 4, вр. чл. 342, ал. 1 от НК.

Йована М. е обвиняема за това, че на 07.05.2016 г., на Автомагистрала "Тракия”, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил, като непълнолетна, но разбирайки свойството и значението на извършеното и можейки да ръководи постъпките си, нарушила правилата за движение по пътищата, визирани в Закона за движението по пътищата, Обн., ДВ.бр.20 от 05.03.1999г., в редакцията на закона към датата на деянието(07.05.2016г.), а именно:

Чл. 25, ал. 1 от ЗДвП: „Водач на пътно превозно средство, който ще предприеме каквато и да е маневра, като например да .... се отклони ....наляво по платното за движение, в частност за да премине в друга пътна лента, преди да      започне          маневрата, трябва да се убеди, че няма да създаде опасност за участниците в движението, които се движат след него или минават покрай него, и да извърши маневрата, като се съобразява с тяхното положение, посока и скорост на движение“, като предприела преминаване в съседна лява пътна лента, без да се огледа и да се убеди че няма да създаде опасност за идващия отзад по лявата, спрямо нейното движение лента, друг автомобил;

Чл. 25, ал. 2, изр.първо от ЗДвП: “При извършване на маневра, която е свързана с навлизане изцяло или частично в съседна пътна лента, водачът е длъжен да пропусне пътните превозни средства, които се движат по нея”, като навлязла в съседната лява пътна лента, без да пропусне идващия по нея лек автомобил;

Чл. 26 от ЗДвП: „Преди    да започне каквато и да с маневра, сиврзниа е отклонение встрани, водачът е длъжен своевременно да подаде ясен и достатъчен за възприемане сигнал. Сигналът се подава със светлинните пътепоказатели на превозното средство, Сигналът, подаван със светлинните пътепоказатели, трябва да е включен през цялото време на извършване на маневрата и се прекратява веднага след приключване на маневрата“,

като предприела маневра свързана с отклонение в ляво без да подаде светлинен сигнал, в резултат на което по непредпазливост и при условията на независимо съпричиняване с Мартин В., причинила смъртта на Г. Г., както и средна телесна повреда на Д. Г., като е управлявала автомобила, без да има необходимата правоспособност.

Мартин В. е привлечен като обвиняем за това, че на 07.05.2016 г., на Автомагистрала “Тракия”, при управление на лек автомобил, нарушил правилата за движение по пътищата, визирани в Закона за движението по пътищата, Обн., ДВ.бр.20 от 05.03.1999г., в редакцията на закона към датата па деянието(07.05.2016г.), а именно:

Чл. 102 (Изм. и доп. ДВ, бр.43 от 2002г., Изм., бр.51 от 2007г.): „На водача, собственика на моторно превозно средство се забранява да предоставя моторното превозно средство на неправоспособен водач“,

като в качеството си на водач и собственик на посоченото МПС е предоставил същото на неправоспособния водач Йована М. и по непредпазливост и при условията на независимо съпричиняване с Йована М. причинил смъртта на Г. Г., както и средна телесна повреда на Д. Г.

 

2.     НОХД № 591/2019 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Красимир П. за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 1, изр. 1, предл. 4 и предл. 5, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, за това, че при условията на продължавано престъпление, на 20.03.2018 г., около 14.00 часа, в гр. Малко Търново, без надлежно разрешително, съгласно чл. 7, чл. 16, чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл. 1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, разпространил продавайки на Г. Г., високорисково наркотично вещество метамфетамин с тегло 0.921 гр., на стойност 27.63 лв./ двадесет и седем лева и шестдесет и три стотинки/ и на 20.03.2018 г., около 18.30 часа, в гр. Малко Търново, без надлежно разрешително, държал с цел разпространение високо рисково наркотично вещество – метамфетамин, с общо нетно тегло 4.337        /четири цяло и триста тридесет и седем/ грама, на обща стойност 130.11 лв. /сто и тридесет лева и единадесет стотинки/.

 

3.     НОХД № 944/2019 г. – 10.00 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Антоан П. за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 1, изр. 1, предл. 4 от НК, във вр. с чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗКНВП, вр. Приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от НРКРВН; за престъпление по чл. 339, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК, във вр. чл. 7, ал. 1 и чл. 56, ал. 1, вр. чл. 50, ал. 3, вр. ал. 2 от ЗОБВВПИ и чл. 43 и чл. 44 от ППЗКВВООБ.

1. Антоан П. е обвиняем за това, че на 10.01.2019 г., в дома си в с. Каменар, без надлежно разрешително, разпространил, като предоставил лично на Й. М., високорисково наркотично вещество – коноп, с нетно тегло 3, 893 гр., на стойност 23, 35 лв., под формата на четири броя топчета, поставени в кутия от цигари с надпис „Малборо“.

2. Антоан П. е привлечен като обвиняем за това, че на гореспоменатите дата и място, около 15.30 часа, в условията на реална съвкупност с гореизвършеното, държал боеприпаси за огнестрелни оръжия (ловни патрони), без да има за това надлежно разрешително.

3. Антоан П. е обвиняем и за това, че в условията на реална съвкупност с гореизвършеното, за времето от 24.09.2018 г. до 12.10.2018 г., извършил приготовление и с действията си, създал условия за извършване на намисленото престъпление – придобиване с цел разпространение и последващо разпространение, без надлежно разрешително, на високорисково наркотично вещество – коноп, общо 991.000 гр., на обща стойност 5 946.00 лв., като поръчвал и давал указания в телефонни разговори на Н. Г., който за и в изпълнение на целта, на 12.10.2018 г., използвал лек автомобил „Ауди“, за пренасяне на предмета на престъплението от гр. София до с. Каменар, като извършеното от дееца не съставлява по-тежко престъпление.

 

4.     НОХД № 1032/2019 г. – 10.00 часа

Разпоредително заседание

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Алекс Д. за извършено престъпление по чл. 343, ал. З, буква „б“, предл. 1, вр. ал. 4,  вр. ал. 1, буква „в“, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, вр. чл. 20, ал. 1, вр. чл. 21, ал. 1 от ЗДвП, за това, че на 03.11.2018 г., в гр. Карнобат, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил марка „Мерцедес ”, нарушил правилата за движение, посочени в Закона за движение по пътищата и в частност

Чл. 20 (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г.) (1) от ЗДвП “Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват

и чл. 21, ал. 1 (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., бр. 47 от 2012 г.) от ЗДвП „При избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава следните стойности на скоростта в км/ч: категория „В“ в населено място 50км/ч“,

като се движел със скорост около 90км/ч. в следствие на което загубил контрол над автомобила, допуснал пътно транспортно произшествие и по непредпазливост причинил смъртта на повече от едно лице - на Г. Н. и на К. Г.

 

18.11.2019 г. =============================================

 

1.     НОХД № 87/2018 г. – 13.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Манол З. за извършени престъпления, за това, че:

На 04.07.2012 г., в гр. Поморие, като работодател, по непредпазливост причинил смъртта на Д. К., настъпила на 05.07.2012 г., поради немарливо изпълнение на занятие, представляващо източник на повишена опасност - извършване на строително монтажни работи на обект в гр. Поморие, като не изпълнил задълженията си по чл. 16, ал. 1, т. 1. и т. 7 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд; чл. 98, ал. 1 и ал. 2, чл. 103, чл. 124, чл. 125 ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7/23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; чл. 15 ал. 1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - престъпление по чл. 123, ал.1 от НК, във вр. с чл. 16, ал. 1, т. 1 и т. 7 от ЗЗБУТ, чл.98, ал. 1 и ал. 2, чл. 103, чл. 124, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7/ за МИЗБУТРМИРО; чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2/ за УРППОИРСПОЗБУТ.

По същото време и на същото място, като работодател, по непредпазливост причинил на Ц. Ц. тежка телесна повреда, поради немарливо изпълнение на занятие, представляващо източник на повишена опасност - извършване на строително монтажни работи на обект в гр. Поморие, като не изпълнил задълженията си по: чл. 16, ал. 1, т. 1. и т. 7 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд; чл. 98, ал. 1 и ал. 2, чл. 103, чл. 124, чл. 125 ал, 1 и ал. 2 от Наредба Ш 7/23,09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - престъпление по чл. 134, ал. 1, т. 1, вр. чл. 128, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 16, ал. 1, т. 1 и т. 7 от ЗЗБУТ, чл. 98, ал. 1 и ал .2, чл. 103, чл. 124, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7/23.09.1999 г. за МИЗБУТРМИРО; чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за УРППОИРСПОЗБУТ.

По същото време и на същото място, като работодател, по непредпазливост причинил на М. М. тежка телесна повреда /изразяваща се в постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота/, поради немарливо изпълнение на занятие, представляващо източник на повишена опасност - извършване на строително – монтажни работи на обект в гр. Поморие, като не изпълнил задълженията си по чл. 16, ал. 1, т. 1. и т. 7 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд; чл. 98, ал. 1 и ал. 2, чл. 103, чл. 124, чл. 125 ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7/23.09.1999 г, за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - престъпление по чл. 134, ал. 1, т. 1, вр. чл. 128, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 16, ал. 1, т. 1 и т. 7 от ЗЗБУТ, чл. 98, ал. 1 и ал. 2, чл. 103, чл. 124, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7/23.09.1999 г. за МИЗБУТРМИРО; чл.15, ал.1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за УРППОИРСПОЗБУТ.

По същото време и на същото място, като представител на фирма, по непредпазливост причинил на Х. П. тежка телесна повреда /изразяваща се в постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота/, поради немарливо изпълнение на занятие, представляващо източник на повишена опасност - извършване на строително – монтажни работи на обект в гр. Поморие, като не изпълнил задълженията си по чл. 16, ал. 1, т. 1. и т. 7 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд; чл. 98, ал. 1 и ал. 2, чл. 103, чл. 124, чл. 125 ал. 1 и ал. 2 от Наредба Ш 7/23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; чл. 15, ал. 1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - престъпление по чл. 134, ал. 1, т. 1, вр. чл. 128, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 16, ал. 1, т. 1 и т. 7 от ЗЗБУТ, чл. 98, ал. 1 и ал. 2, чл. 103, чл. 124, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7/23.09.1999 г. за МИЗБУТРМИРО; чл.15, ал.1 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за УРППОИРСПОЗБУТ.

          Следващото заседание по делото е насрочено за 19.11.2019 г., 10.00 часа.

 

19.11.2019 г. =============================================

 

1.     НОХД № 570/2019 г. – 10.00 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Иван Л. за извършено престъпление по чл. 343, ал. 3, б.“б“, предл. 1, вр. ал. 4, вр. ал. 1, б. „в“, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, за това, че на 19.07.2017 г., на територията на община Карнобат, при управление на лек автомобил нарушил правилата за движение по пътищата, като навлязъл в кръстовище, излизайки от път без предимство, без да осигури предимство на движещия се по главния път друг лек автомобил, в посока гр. Айтос към гр. Карнобат и по непредпазливост причинил смъртта на Б. Б. (починала на 02.08.2017 г.) и средна телесна повреда на Т. П.

 

2.     НОХД № 815/2019 г. – 13.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Кирил К.  и Стойко Ц. за извършено престъпление по чл. 242, ал. 4, предл. 1, вр. ал. 1, б „д“, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

Кирил К. и Стойко Ц. са привлечени като обвиняеми за това, че в периода от 10.07.2018 г. до 01.08.2018 г., през ГКПП „Пристанище Бургас – Запад“, Кирил К. като управител и едноличен собственик на капитала на търговско дружество „Винеер Трейд“ ЕООД, а Стойко Ц. като пълномощник на търговското дружество, в съучастие, действайки като извършители, в условията на продължавано престъпление, посредством превозно средство –контейнери, без знанието и разрешението на митниците, пренесли през границите на страната – от Руска Федерация в Република България, стоки за търговски цели в големи размери – 122 416 бр. кутии с цигари, марка „REGINA RED“ и 109 872 бр. кутии с цигари, марка „NZ10“, всичко на обща стойност 1 742 160.00 лв. (един милион седемстотин четиридесет и две хиляди сто и шестдесет лева), като предметът на контрабандата е в особено големи размери и случаят е особено тежък.

 

20.11.2019 г. =============================================

 

1.     НОХД № 212/2019 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Ксатин К. за извършено престъпление по чл. 123, ал. 1 НК, във вр. с чл.  27 от Приложение №1 към чл. 2, ал. 2 от НАРЕДБА №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд; чл. 57, ал. 2, чл. 78 и Приложение №1 към чл. 2, ал. 2 , т. 1.10 от Наредба №2 от 22.03,2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и на Ивайло Ц. за престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 48, чл. 57, ал. 2, чл. 78 и Приложение №1 към чл. 2, ал. 2, т. 1.10, т. 1.13 от НАРЕДБА № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; т. 1.25.2 и т. 1.27 от Приложение №1 към чл. 2, ал.2 от НАРЕДБА № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; чл. 206в, ал. 1 от Наредба № 7/23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Ксатин К. е привлечен като обвиняем за това, че на 10.06.2014 г., в гр. Созопол, на Подобект водопроводна мрежа в кв. „Мисаря”, поради немарливо изпълнение на занятие, представляващо източник на повишена опасност - изграждане на водопроводни мрежа, с изкопаване на изкопи и полагане на тръби, като „Оператор/Машинист пътно строителни машини”, при условията на независимо съпричиняване с Ивайло Ц. - технически ръководител на обекта, нарушил минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, като по време на изкопните работи натрупвал в близост до изкопа изкопаните земни маси и по този начин ограничил безопасната си зона за движение със строителната машина и като не е взел необходимите мерки при движение на багера, с които да избегне преобръщането му, и в резултат на това причинил по непредпазливост смъртта на Б. А.

Ивайло Ц. е обвиняем за това, че на 10.06.2014 г., в гр. Созопол, кв. “Мисаря“, поради немарливо изпълнение на занятие, представляващо източник на повишена опасност - изграждане на водопроводна мрежа, с изкопаване на изкопи и полагане на тръби ,в качеството си на „Технически ръководител”, при условията на независимо съпричиняване с водача на багер – Ксатин К., назначен на длъжност „Оператор/Машинист пътно строителни машини”, нарушил минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, като не взел необходимите мерки за осигуряване безопасното движение на багера успоредно на изкопа и така допуснал преобръщането му в изкопа и като допуснал престой на работници в необезопасен изкоп, успоредно на който се движи багер, в резултат на това причинил по непредпазливост на Б. А.

Следващото заседание по делото е насрочено за 21.11.2019 г., 09.30 часа.

2.     НОХД № 14/2019 г. – 10.00 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Веселина Г. за извършени престъпления по чл. 142а, ал. 4, предл. 2 и 3, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК; Чл. 116, ал. 1, т. 5, т. 6, предл. 3, т. 7 и т. 9, вр. чл. 115, вр. чл. 23, ал. 1 от НК; Чл. 210, ал. 1, т. З, предл. 2, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 23, ал.1 от НК.

Веселина Г. е привлечена като обвиняема за това, че:

За периода от неустановена дата в началото на м. май 2013 г. до 01.08.2014 г., в гр. Бургас, в дома си, при условията на продължавано престъпление, противозаконно лишила от свобода Д. М., като го държала заключен посредством заключване на секретна брава на врата на една от стаите в жилището, като деянието е извършено по начин опасен за здравето на пострадалия и лишаването от свобода е продължило повече от две денонощия.

За периода от неустановена дата в началото на м. май 2013 г. до

01.08.2014      г., в гр. Бургас, в условията на съвкупност с престъплението по т. I, с користна цел, по особено мъчителен начин, предумишлено умъртвила лице, намиращо се в безпомощно състояние – Д. М., като системно не му е давала достатъчно количество храна, вода и необходимите за заболяването му лекарства, лишила го е от необходимата квалифицирана медицинска помощ и грижи в болнични условия, вследствие на което на 01.08.2014 г. е настъпила смъртта му.

За периода от 01.09.2014 г. до 31.08.2016 г., в гр. Бургас, в условията на съвкупност с престъпленията по т. 1 и т. 2 и при условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага, като пълномощник на Д. М., възбудила и поддържала заблуждение у служители на „Обединена Българска банка” АД, че Д. М. /починал на 01.08.2014 г./ е жив и има право да продължи да извършва тегления от личната си банкова сметка, в резултат на което служителите на „ОББ” АД са изплащали парични суми на Веселина Г., представляващи преводи от Национален осигурителен институт, за пенсии за старост на Д. М. за периода от 01.09.2014 г. до 31.08.2016 г., като с това е причинила имотна вреда на Национален осигурителен институт, в общ размер на 21 140 /двадесет и една хиляди, сто и четиридесет лева/.

 

22.11.2019 г. =============================================

 

1.     НОХД № 1088/2018 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Тотко К. за извършено престъпление по чл. 282, ал. 2, вр. с ал. 1 НК, вр. чл. 343, ал. 2 и чл. 373 от ГПК /отм./, за това, че в периода 11.12.2007 г. - 14.05.2008 г., в гр. Бургас, в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение - частен съдебен изпълнител, с цел да набави имотна облага за взискателя И. И., нарушил служебните си задължения, като издал постановление от 14.05.2008 г. за възлагане на недвижим имот на взискателя И. И., без да изпрати писмо до Служба по вписванията гр. Несебър, с искане за налагане на възбрана върху поземлен имот в землището на с. Емона. На 12.02.2008 г. извършил опис на поземлен имот в землището на с. Емона, без да е налице наложена възбрана на имота към момента на извършване на описа, без да е извършил проверка за собствеността, като в постановлението за възлагане на недвижим имот от 14.05.2008 г. вписал поземлен имот в землището на с. Емона, собственост на Община Несебър, като собственост на длъжника Б. Б. и от това са настъпили значителни вредни последици - неимуществени - уронване авторитета на съдебното изпълнение и имуществени в размер на 584 955 лв., явяващи се пазарната стойност на поземления имот     в землището на с. Емона.

 

2.     НОХД № 1179/2018 г. – 10.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Атанас Д. за извършено престъпление по чл.  343, ал. 1, б.“в“, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, вр. с чл. 21, ал. 2 от ЗДвП, за това, че на 12.08.2014 г., в гр. Бургас, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил, марка ”Мазда”, при условията на съпричиняване с Йордан В. /водач на лек автомобил „Ситроен“/, нарушил правилата за движение по Закона за движение по пътищата, а именно:

Чл. 21. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., бр. 47 от 2012 г.): „При избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава следните стойности на скоростта в km/h: категория В-50 км/ч за населено място“,

като допуснал пътно транспортно произшествие с лекия автомобил управляван от Йордан В. и по непредпазливост причинил смъртта на З. З. / починала на 11.09.2014г./.

    

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Йордан В. за престъпление по чл. 343, ал. 1, б.“в“, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, вр. чл. 47, чл. 48 от Закона за движение по пътищата, вр. чл. 103, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за движение по пътищата, за това, че на гореспоменатата дата и място, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил, марка ”Ситроен ”, при условията на съпричиняване с Атанас Д. /водач на лек автомобил „Мазда“/, нарушил правилата за движение по Закона за движение по пътищата и Правилника за прилагане на закона за движение по пътищата:

 Чл. 47 от ЗДвП - "Водач на пътно превозно средство, приближаващо се към кръстовище, трябва да се движи с такава скорост, че при необходимост да може да спре и да пропусне участниците в движението, които имат предимство";

Чл. 48 от ЗДвП - "На кръстовище на равнозначни пътища водачът на пътно превозно средство е длъжен да пропусне пътните превозни средства, които се намират или приближават от дясната му страна...";

Чл. 103, т. 1 от ППЗДвП -„На кръстовище, на което няма сигнализиран път с предимство водачът на нерелсовото пътно превозно средство е длъжен да пропусне пътните превозни средства, които се намират или приближават от дясната му страна“,

като допуснал пътно транспортно произшествие с лек автомобил „Мазда“, управляван от Атанас Д. и по непредпазливост причинил смъртта на З. З. / починала на 09.2014г./.

 

 

25.11.2019 г. =============================================

 

1.     НОХД № 1035/2018 г. – 09.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Кирил С. за извършено престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 2, предл. 1, т. 6, предл. 2 и т. 7, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, за това, че в периода 01.03.2010 г. - 14.07.2011 г., в гр. Сливен, в условията на продължавано престъпление, в качеството му на пълномощник на фирма - с. Жеравна, собственост и управлявано от С. С., е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС за фирмата в особено големи размери - 134 992 лв., като потвърдил неистина в подадени декларации - справки-декларации по ЗДДС, изискващи се по силата на чл. 125 от ЗДДС.

Следващото заседание по делото е насрочено за 26.11.2019 г., 09.30 часа.

 

28.11.2019 г. =============================================

 

1.     НОХД № 796/2019 г. – 13.30 часа

Окръжна прокуратура – Бургас е повдигнала обвинение на Ангел К. за извършени престъпления по чл. 142, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от НК, вр. чл. 20, ал. 3 и ал. 4, вр. чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от НК; чл. 142а, ал. 4, предл. второ, вр. с ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 3 и ал. 4, вр. чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от НК и чл. 129, ал. 1, вр. с ал. 2, предл. трето, вр. с чл, 20, ал. 3, вр, чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от НК.

Окръжна прокуратура – Бургас е внесла обвинителен акт на Димитър П. за извършени престъпления по чл. 142, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от НК вр. чл. 20, ал, 2, вр, чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от НК; чл. 142а, ал, 4, предл. второ, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл, 2, ал. 1 и ал. 2 от НК и чл. 129, ал. 1, вр. ал. 2, предл. трето, вр. чл. 20, ал. 2, вр, чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от НК.

Ангел К. е привлечен като обвиняем за това, че  на 11.02.2010 г., в гр. Бургас, пред кафе-бистро, действайки като подбудител - „умишлено е склонил другиго да извърши престъплението“, като в съучастие с Димитър П. /обвиняем-извършител/ и свидетеля К. М. / който с одобрено от Окръжен съд - Бургас споразумение от 12.10.2018 г., е признат за виновен като извършител на отвличане, противозаконно лишаване от свобода и причиняване на средна телесна повреда на пострадалия Х. Я./, отвлякъл Х. Я., с цел противозаконно да го лиши от свобода  и деянието е извършено от две и повече лица.

Димитър П. е обвиняем за това, че на гореспоменатите дата и място, действайки като извършител, в съучастие с Ангел К. /подбудител и помагач/ и свидетеля К. М., отвлякъл Х. Я., с цел противозаконно да го лиши от свобода и деянието е извършено от две и повече лица. Димитър П. е обвиняем и за това, че действайки като извършител, в съучастие с Ангел К. /подбудител и помагач/ и свидетеля К. М., противозаконно лишил от свобода Х. Я., на който нанесъл побой, като му е била причинена средна телесна повреда.

 

 

 
   
 
Copyright © 2022 Бургаски Окръжен Съд. All Rights Reserved.
Tel: (056) 879 400, e-mail: judge@os-burgas.org