О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д  -  Б У Р Г А С

гр. Бургас, ул.”Александровска” №101, ет.2, тел/факс 056/ 879 400, 056/ 81 11 36

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: ВПИСВАНЕ В СПИСЪКА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА - СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 2/29.06.2015 г. НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО,

обн. ДВ, бр.50/03.07.2015 г. , изм. и доп. бр.82/05.10.2018 г.

 

Заявления за вписване на кандидати за ВЕЩИ ЛИЦА  се подават до края на м. септември, на съответната година.

 

За вещо лице може да бъде утвърдено дееспособно лице, което отговаря на следните изисквания:

            1. Завършило професионално образование и притежаващо съответните специални научни знания в областта на определен вид съдебна експертиза съобразно - ПРИЛОЖЕНИЕ №1

2. Заема академична длъжност – „доцент“ или  „професор“ , във висши училища , научни организации или Българската  академия на науките;

3. Има  висше образование  и най-малко 5 години стаж по специалността с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ , има най-малко 7 години стаж по специалността с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“  и най-малко 10 години стаж по специалността при завършено средно образование;

4. Да е служител на МВР и има завършено специално обучение в Академията на МВР или Научноизследователския институт по криминалистика на МВР;

5. Да е лекар с призната специалност по съдебна медицина, лекар без такава специалност, който работи в структура на лечебно заведение, осъществяващо дейност по съдебна медицина, лекар с друга медицинска специалност или лекар по дентална медицина;

Лицето , желаещо да се впише като вещо лице следва да отговаря на следните условия:

1.  Да не е осъждано за престъпление от общ характер;

2.  Да не е лишено от право да упражнява професия или дейност;

3.  Да не  осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт;

4.  Да има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението на Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

5. Да е вписано в съответния регистър на лицата , притежаващи определена професия, правоспособност или квалификация, когато такова вписване се изисква по закон;

6. Да притежава диплома, свидетелство, удостоверение , сертификат, лиценз или друг документ, издаден от висше училище, професионална организация  или учреждение по силата на закон, с който документ се удостоверява наличието на съответната квалификация или правоспособност.

 

УКАЗАНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ

Кандидатите за включване в списъка на вещите лица подават  до Председателя на Окръжен съд – Бургас следните документи:

1. Заявление /на хартиен и електронен носител/ – ПРИЛОЖЕНИЕ №2, което трябва да съдържа:

Ø  трите имена на заявителя;

Ø  настоящ адрес;

Ø  телефон за връзка;

Ø  образование – специалност;

Ø  месторабота – заемана длъжност;

Ø  документи удостоверяващи трудовия стаж по специалността и стаж като вещо лице, ако има такъв;

Ø  допълнителна квалификация;

2. Лична карта – копие;

3.Документ, удостоверяващ заемането на академична длъжност „доцент“ или „професор“ при наличие на такава;

4.Диплом за завършено  висше образование  с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ , „бакалавър“ или диплом за средно образование  -  нотариално заверено копие;

5. За кандидати , които са служители на МВР – документи за завършено специално обучение в Академията на МВР или Научноизследователския институт по криминалистика на МВР;

6. Свидетелство за съдимост;

7. Декларация, че лицето  не е поставено под запрещение  – ПРИЛОЖЕНИЕ №3

8. Декларация, че лицето не е лишено от право да упражнява професия или дейност, и че не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт - ПРИЛОЖЕНИЕ №4

9. Декларация - съгласие на кандидата за вписването му в списъка на вещите лица – ПРИЛОЖЕНИЕ №5

10. Документи, удостоверяващи стаж по специалността: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка, а за лицата със свободни професии - доказателство за регистрацията или за вписването им, удостоверяващи стаж по специалността ;

11. Разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето не е български гражданин  или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

12. Удостоверение за ниво на достъп до класифицирана информация;

13. Заверено копие от сертификат , свидетелство, удостоверение , лиценз или друг документ, издаден от висше училище, професионална организация или учреждение по силата на закон , с който документ се удостоверява наличието на съответната квалификация  или правоспособност.