С п и с ъ к

 

На специалисти  за вещи лица  ЗА   2012 г.

 

За  съдебен район   на  Бургаския  окръжен СЪД

 

/публикуван в ДВ. бр.  99/16.12.2011 г./

 

 

                                1. КЛАС «КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ»

 

 

1.1 СТОЯН ИВАНОВ ЖЕЛЕВ – образование – висше,  специалност - право, квалификация - юрист, експерт – криминалист.

1.2 ХРИСТО БОРИСОВ ДРЯНКОВ –образование  - висше, специалност :  юрист, експерт-криминалист.

1.3 ЩЕРЮ КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ – образование – висше, специалност: експерт-криминалист,   трудов стаж като експерт-криминалист, квалификация – инженер-химик.

1.4 РАДОСТИН ТОДОРОВ ПАТЪРОВ – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен техник. /починал/

1.5 СТРАХИЛ ГАВРИЛОВ МЛАДЕНОВ –  образование – висше, специалност – далекосъобщителна техника, квалификация – електроинженер, свидетелство за всички видове криминалистически производства.

1.6 ЗДРАВКО СТОЯНОВ СТОЯНОВ – образование – висше, специалност -  инженер-технолог по полиграфическо производство, квалификация – техническо изследване на документи, номера на рама и двигатели на МПС, полиграфи, информация от GSM.

1.7 ХРИСТО ДИМИТРОВ САРИЕВ  – образование –  висше, квалификация – експерт-криминолог; графически експертизи на почерк и подписи; графолог, балистика.

 

 

                            2.  КЛАС  « СЪДЕБНО-МЕДИЦИНСКИ ЕКСПЕРТИЗИ»

 

 

 

2.9 Васил Димитров Йовков - специалност : стоматолог.

2.10 Димитър Василев   Йовков специалност : акушер-гинеколог.

2.11 Галина Милева ,  КоСьо Янков    – съдебни лекари.

2.12 ПАРАСКО ГЕОРГИЕВ ПАРАСКОВ –образование – висше, медицина, правоспособност – лекар, специалист – съдебна медицина.

2.13 НИКОЛАЙ ГИНЧЕВ ТЮФЕКЧИЕВ –образование – висше, специалност – биохимия и микробиология, квалификация – биохимик, микробиолог със специализация вирусология.

2.14 МАЯ ИВАНОВА КИЧЕВА – образование – висше, специалност – молекулярна и функц. биология, квалификация – биохимик, клиничен химик,  диплома за кандидат на биологичните науки.

2.15 БОРИС ПЕТРОВ ШАХОВ – образование – висше, специалност – молекулярна биология и микробиология, квалификация – установяване на родителски произход и експертиза за идентификация на човек, при която се налага използване на ДНК /гинетичен/ анализ.

 

3. КЛАС “СЪДЕБНА ЕКСПЕРТИЗА НА ПСИХИЧНОТО                 СЪСТОЯНИЕ”

 

 

3.16 Лорис Бердж Сайян –  управител  на ОДПЗС - съдебно-психиатрични експертизи.

3.17 Веселин Динчев Палазов - ОДПЗС , н-к отделение

3.18 Фредерик Лорис Сайян – ОДПЗС, ординатор.

3.19 Теодор Иванов Сариев – ОДПЗС, ординатор.

3.20  Анелия Дянкова Стоева – ОДПЗС, ординатор.

3.21 Жана Димитрова Сидова – ОДПЗС, н-к отделение.  

 3.22 Галена  Петкова ВълЧкова –образование – висше, специалност – медицина, квалификация – лекар, свидетелство за призната специалност - специалист по психиатрия, месторабота – ОДПЗС - Бургас, длъжност – психиатър – ординатор, удостоверение за следдипломна квалификация – съдебно-психиатрична експертиза, съдебна психиатрия.

3.23 Соня  Тодорова Нейчева – ОДПЗС.

3.24 Андрей стоянов Стоянов - Образование – висше – медицина, специалност – психиатрия, правоспособност – лекар, професионална квалификация – здравен мениджмънт,   месторабота ОДПЗС „Проф. Д-р Ив. Темков” ЕООД Бургас, длъжност – началник отделение, удостоверение квалификация – съдебно-психиатрична експертиза.

3.25 надя Кирова  желязкова  - ОДПЗС,ординатор.

3.26 антоанета Любенова   главанова – ОДПЗС,  н-к отделение.  

3.27 Дияна Марчева Чакърова – ОДПЗС, ординатор.

3.28 Румяна Бонева Куцарова – ОДПЗС,ординатор.

3.29 Теодора Георгиева Мешова – ОДПЗС,ординатор.

3.30 Деян Стоянов Стоянов – ОДПЗС, н-к отделение.

3.31 Тодорка Стаматова Павлова  - ОДПЗС, ОДПЗС, ординатор.

3.32 Петя Тодорова  Ганчева – ОДПЗС, ординатор.  

3.33 Владимир Янакиев Грънчаров – ОДПЗС, ординатор.

3.34 Георги Михайлов Гребенаров – ОДПЗС, ординатор.

3.35 Розалина Георгиева Макелова – ОДПЗС, ординатор.

3.36 ВеЛичка бъчварова -  специалност : психолог.

3.37 Валентина Митрева Недева – Белчева – образование – висше , специалност – психология,  квалификация – психолог,  специализация – клинична и консултативна психология,  месторабота ОДПЗС “Проф. Д-р Ив. Темков” , длъжност – клиничен психолог, свидетелство за призната специалност, степен – магистър,  специалист по клинична психология.

3.38 КЕТА РУСЕВА АПОСТОЛОВА – образование – висше, специалност -  психология, професионална квалификация – психолог, образование – висше, специалност – предучилищна педагогика, квалификация - детски учител, специализация – изобразително и конструктивно творчество, длъжност – частна практика – психолог, удостоверение за дългосрочен тематичен курс – Транзакционен анализ ІІ модул.

3.39 ЗДРАВКА ВЕЛИЗАРОВА ТОДОРОВА –   образование – висше , степен магистър,   специалност:  приложна психология, професионална квалификация – психолог.

3.40 ИВЕЛИНА ЙОВЧЕВА ТОМОВА – образование – висше, специалност – психология, квалификация – магистър по психология.

3.41 РОСИЦА ЯНЕВА ЯНЕВА – образование – висше, специалност – педагогика и предучилищна психология; преподавател и организатор – методист предучилищно възпитание, квалификация – специфика в провеждането на превенция на деца в училищна възраст, превенция на насилието над деца в училищна възраст, организация на консултантската дейност, краткосрочно психологическо консултиране, консултиране при психо-травмени събития, консултиране при поведенчески проблеми, социална психология и психология на общуването.

              

  4. КЛАС “СЪДЕБНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ”

 

4.42 Петя  новакова Няголова - образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация  -  икономист-счетоводител, преквалификация със специалност - икономика , управление на промишлено производство, квалификация – организатор на производството в промишлеността, сертификат за експерт по съдебно-счетовдни и финансови –ценови експертизи.

4.43 ТОДОР ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ - образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация -  икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност, сертификат за  експерт финансово-икономически и счетоводни  проблеми, сертификат – експерт-оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, сертификат по МСС, удостоверение  за подготовка на оператори на системи.

4.44 Мариана Димова Ангелова- образование – висше, специалност – маркетинг и планиране, квалификация – икономист-счетоводител, сертификат за експерт – оценител на недвижими имоти, регистрирана в КНОБ по Закона за независимите оценители; квалификации - право, икономическа педагогика, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, сертификат за експерт – оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни.

4.45 генко иванов генов - образованиевисше, специалност  - счетоводство и контрол, квалификация -  икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност,  професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.

  4.46 Мария Иванова Николова - образование – висше,  специалност –    международни икономически  отношения, квалификацияикономист-международник, диплома средно образование – ЕСПУ с преподаване на английски език.

 4.47 Наталия Георгиева Карчева - образование – висше, специалност – икономика на труда и социално дело, квалификация  - икономист по труда  профил „Социално дело” – педагогически профил ,специализация – пенсионно осигуряване, икономист по труда, квалификация – специалист по социално осигуряване и пенсионно осигуряване.

4.48 Рилко Горанов Горанов - образование – висше, специалност – икономика на промишлеността, квалификация – икономист, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, транспорта и хранително-вкусовата промишленост, оценител на транспортни средства – леки и товарни автомобили, движимо имущество, движими активи,  оценител на земеделски земи по чл. 19 а, ал.8 от ЗСППЗ, експерт-оценител на земеделски земи и трайни насаждения, вещо лице към Агенцията по вписванията.

4.49 СТАНКА ДЕМИРЕВА АНДОНОВА – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист, счетоводител.

4.50 Тонка жекова джалева - образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист счетоводител.

4.51 Тодор Пенчев Стефанов -  образование  - висше, специалност – ОПОИИ, квалификация организатор – икономист, сертификат  - експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи”.

4.52 Даниел  Йорданов Хаджиатанасов - образование – висше, специалност – международни икономически отношения, квалификация – икономист международник, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово –ценови експертизи, сертификат – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи, сертификат за експерт-оценител на инвестиционен проект.  

4.53 Ани иванова бъчварова - образование – висше , специалност – организация на производството и управление на промишленото производство , квалификация - икономист , организатор на промишленото производство.

4.54 Стефан Христов Корадов - образование – висше, специалност – счетоводна отчетност , квалификация - икономист-счетоводител , дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор, сертификат от Камарата на независимите оценители в България  за оценка на търговски предприятия и вземания .

4.55 Вечислав Христов чанков - образование висше,  специалност – застрахователно дело, квалификация – икономист-застраховател, профил „Социално дело”, квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, съдебно-финансовоо-икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи, съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, експерт оценител на цели предприятия , дялове и акции от капитала им.

4.56 Златинка Лефтерова стоянова - образование висше,   специалност – счетоводна отчетност, квалификация -  икономист-счетоводител, диплома за дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор.

4.57 Събина василева арабаджиева - образование – висше,  специалностсчетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, свидетелство за професионална квалификация – съдебно – счетоводни експертизи .

4.58 Никола Димитров Жеков - образование – висше, специалност – икономика  и организация на селското стопанство, квалификация – агроикономист.

4.59 ЕленКа  Василева  Вълканова - образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, стопанско управление, професионална квалификация – икономист, специализация – международно управление.

4.60 Пепа  Георгиева  Пашова - образование – висше, специалност – организация на производството и управление в строителството , квалификация – икономист по строителството, счетоводство и финансово- контролна дейност, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.

4.61 Росица Петрова Печуркова - образование – висше,  специалност – счетоводна отчетност, квалификация -   икономист-счетоводител, дипломиран одитор.

4.62 Георги петров Дочев - образование – висше, образование – счетоводна отчетност, квалификация -  икономист-счетоводител, дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор.

4.63 Иванка Костадинова Голева - образование – висше, специалност - счетоводна отчетност, квалификация -  икономист-счетоводител,   вписана в списъка като вещо лице, по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ,следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти, сертификат за оценител на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения.

4.64 Лилия Станкова Плачкова - образование – висше,специалност – икономика и управление на търговията – БАТО, квалификация – дипломиран икономист по търговията, лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, оценител на земеделски земи, вещо лице по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансови-ценови експертизи, сертификат от Камарата на независимите оценители в България за оценка на недвижими имоти.

4.65 Митко  Русев  Митев - образование – висше,  специалност – икономика и управление на промишлеността, квалификация – икономист организатор  на промишленото производство,  следдипломна квалификация – мениджмънт и стопански бизнес,  икономист – организация на производството , машинен инженер , сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения, сертификат за експерт-оценител на инвестиционен проект, сертификат за оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество , методология , проблеми и аспекти, сертификат за автоексперт-оценител, сертификат за вътрешни одитори, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на селското стопанство и транспорта. 

4.66 Дора Иванова Гарелова - образование – висше,  специалност – ИОМТС, квалификация - икономист по материално-техническо снабдяване ,свидетелство за специализация – ИОУ на образованието, синдик, лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.

4.67 Жечко  Пенчев  Костенски - образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация - икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност, професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, сертификат по МСС.

4.68 Вяра  Добрева Добрева -   образование – висше,  специалност  - ИОМТС, квалификация – икономист по МТС, професионална квалификация -  счетоводен експерт- вещо лице, сертификат по МСС .

4.69 Йорданка  Георгиева Костадинова - образование – висше, специалност – икономика на строителството, квалификация – икономист по строителство, сертификат – съдебно-счетоводен експерт – вещо лице, сертификат – МСС.

4.70 Гергана Господинова Балева- образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, финанси,  квалификация -   икономист – счетоводител,   квалификация – съдебно-счетоводен експерт – вещо лице.

4.71 Мария Христова Стойкова - образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист счетоводител, специалност – публична администрация,   следдипломна квалификация – съдебно-счетоводен  експерт по финанси и счетоводство, сертификат за експерт – оценител на недвижими имоти, сертификат за оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества , сертификат МСС.

4.72 Надя Янчева Узунова - образование – висше, специалност – организация  на производството и управление в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, сертификат – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.

4.73 МАРИЯ ДИМИТРОВА ДОШЕВА - образование – висше,  специалност – счетоводство и контрол, квалификация -  икономист-счетоводител, професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи,   международни счетоводни стандарти .

4.74 РУСКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА – образование – висше,  специалност - финанси, международни икономически отношения, професионална квалификация – икономист, месторабота – ОЦСЗУ, длъжност – икономист, финансов контрольор, специализация – специалист държавна администрация и международно право, сертификат за експерт-оценител на инвестиционен проект, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни  и данъчни експертизи, удостоверение за завършен курс по вътрешен и външен контрол на бюджетните средства.

4.75 Татяна павлова Кънчева -  образование – висше ,  специалност – счетоводство и контрол, квалификация - магистър по икономика, специалност  социални дейности,  вписана в списъка на вещите лица по чл. 19 а, ал. 8 ЗСПЗЗ, лиценз за оценител на недвижими имоти, сертификат за оценител на   земеделски земи и подобренията върху тях .

4.76 Дафин Михалев терзиев -  образование – висше, специалност – маркетинг и планиране, квалификация – икономист регионалист – стратег, сертификат за оценител на земеделски земи  вещо лице по чл. 19 а, ал.8 от ЗСПЗЗ.

4.77 Светла динева Генова - образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист, специалност – математика, квалификация – математик, специализация – изследване на операциите, счетоводство , анализ и контрол на търговската дейност, длъжност – старши учител,   сертификат  за експерт по съдебно-счетоводни  и финансово-ценови експертизи.

 4.78 Стамен димитров Стамов -  образование – висше, специалност - счетоводство и контрол , квалификация – икономист-счетоводител, лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи.

4.79 Иван велинов Скарлатов -  образование – висше, специалност -  счетоводство и контрол,  професионална квалификация – икономист – счетоводител, специализация – организация на отчетността в търговските дружества, свидетелство за професионална квалификация -  съдебно-счетоводни експертизи.

4.80 Златка Иванова Григорова  -  образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика, специалност -  организация  и управление на селското стопанство, квалификация – агроикономист,      преквалификация - педагогика, учителска правоспособност,  лиценз за оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях, вещо лице по чл. 19а,ал.8 от ЗСПЗЗ, професионална квалификация – управление на проекти,  подготовка, разработка и управление на проекти, финансирани от Европейския съюз, удостоверение – сертификат  за обучение на инспектори по качество на дейността на регистрираните одитори, професионална квалификация – магистър по стопанско управление – „Управление на евпропейските проекти”.

4.81 Стефка генова Иванова - образование – висше, специалност- икономика и управление на промишлеността, квалификация - икономист по промишленост, удостоверение за съдебен експерт, сертификат за експерт финансово-икономически и счетоводни проблеми.

4.82 Таня Димитрова  СТАНЕВА -    образование -  висше, специалност- счетоводство и контрол маркетинг,  професионална квалификация – магистър по икономика, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения.

4.83 Атанас Иванов Дошев - образование – висше, специалност – ОПУС, квалификация - икономист по строителството, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи, сертификат за оценители на земеделски земи и подобренията върху тях, удостоверение – оценител на земеделски земи , включен в списъка на вещите лица  по чл. 19 а, ал. 8 ЗСПЗЗ. /починал/

4.84  Христо Периклиев Христов - образование – висше, специалност - счетоводна отчетност, допълнителни квалификации - експерт-счетоводител, банково-финансов бизнес, съдебно-счетоводни експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, сертификат за оценка на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, автоексперт-оценител, криминалистически експертизи, сертификат МСС,  сертификат за автоексперт-оценител,  сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, разрешение за достъп до квасифицирана информация до ниво „секретно”.

4. 85 БАНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ - образование – висше,  специалност: статистика и иконометрия, квалификация: икономист – статистик,  оценител на недвижими имоти и земеделски земи,оценител на инвестиционни проекти.

4.86 ЛЮБИМКА ПЕТРОВА ВЪЛКОВА – образование – висше, степен – магистър,  специалност : счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист-счетоводител.

4.87 ДИМИТЪР ПЕНЧЕВ СРЕБКОВ – образование -  висше,  степен – магистър, специалност: икономика на индустрията, професионална квалификация – магистър по икономика.

4.88  ЖЕЙНА ДРАГОМИРОВА ЖЕКОВА – образование – висше, специалност: икономика и управление на индустрията, професионална квалификация – икономист по индустрията,  икономист – счетоводител.

4.89 НЕДЯЛКА ГЕНЧЕВА ЖЕЛЕВА – КОЛЕВА – образование – висше ,    специалност - счетоводство и контрол, счетоводство на нефинансови предприятия,  квалификация – икономист-счетоводител,   специализация – счетоводен мениджмънт в търговските дружества, професионална квалификация - съдебно-счетоводни експертизи.

4.90 ЖЕЛЬО ИВАНОВ НЕНЧЕВ –образование – висше, степен – магистър, специалност – международен туризъм, професионална квалификация – икономист по туризъм, съдебен експерт към МППИ – 1999 г.- 2003 г.  

4.91 МИЛИЦА ЯНЧЕВА ПИЛАШЕВА –образование – висше, степен – магистър, специалност икономика и управление на търговията, квалификация – икономист по търговия,    вещо лице в Агенцията по вписванията, следдипломна квалификация – счетоводство, финанси и контрол, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения.

4. 92 МИЛЕНА ЖИВКОВА КЪНЕВА –образование – висше,  специалност : икономика и управление на индустрията, квалификация – икономист по индустрия,   сертификат – вътрешен одитор в публичния сектор.

4. 93  БОЖИДАР ЦВЕТАНОВ ПАВЛОВ – образование – висше, специалност : счетоводство и контрол, квалификация – дипломиран икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност, квалификация – публична администрация и европейска интеграция.

4. 94 ИВАН ТОДОРОВ КУКУРИНКОВ – образование – висше, специалност: управление и икономика на аграрнопромишлено производство, квалификация – икономист по аграрнопромишлено производство, лиценз за оценка на недвижими имоти, оценител на земеделски земи.

4. 95  ПЕТЬО СТОЯНОВ ДИМИТРОВ – образование – висше, специалност – икономика и управление на туризма, квалификация – мениджър в туризма, лиценз за оценител на недвижими имоти, удостоверение за оценка на  земеделски земи.

4. 96  НАНЮ ВАСИЛЕВ НИНОВ – образование – висше, специалност – стокознание, квалификация – стоковед, лиценз – оценка на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения.

4. 97  ХРИСТО ЦОНЧЕВ ЦОНЧЕВ – образование – висше, специалност – икономика, организация и управление на селското стопанство, квалификация – аграрикономист, следдипломна квалификация – специалист по социално осигуряване.

 4. 98  КЕТА АНГЕЛОВА ДЕЧЕВА образование – висше, специалност – стокознание, квалификация – стоковед, следдипломна квалификация – експерт – проверител на измами, съдебно-счетоводни експертизи.

4. 99  МИХАИЛ ДИНЕВ ЗЛАТЕВ  - образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист - счетоводител.

4.100  ВАСИЛ ИВАНОВ КАРАМАНОВ  - образование – висше, специалност – ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, достъп до ниво на класифицирана информация до ниво строго сикретно.

4.101  АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА УЗУНОВАобразование – висше, специалност – икономика и управление на строителството,  квалификация – икономист по строителството, специалност  - финанси, квалификация – магистър по икономика, допълнителна квалификация – корабен агент и спедитор.

4.101аНИКОЛИНКА ВАСИЛЕВА КОСТАДИНОВАобразование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация  - икономист-счетоводител.

4.102  ЕЛИ ПЕНЧЕВА ВЪЛЧЕВА образование - висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност.

4.103  СКЕВА МАРЧЕВА ВАНЕВА – ПАТАРИНСКАобразование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика,   следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.

4.104 КИРИЛКА ИВАНОВА ИВАНОВА образование – висше, специалност – икономика на промишлеността, квалификация – икономист по промишлеността  и материално- техническо снабдяване, допълнителна квалификация – вещо лице по чл. 19 а ал. 8 ЗСПЗЗ.

4.105  ВИКТОРИЯ СТОЯНОВА ПЕТКОВАобразование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.

4.106 ДЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА   - образование – висше, специалност – териториални системи , квалификация – икономист,  сертификат  за завършен курс „Европейските фондове - как да използваме възможностите, които ЕС предоставя на българския бизнес”.

4.107  РОЗАЛИНА СТОЯНОВА ЛАЗАРОВАобразование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист счетоводител.  

4.108 ТОНКА АЛЕКСАНДРОВА ЙОТОВА  образование – висше, специалност – икономика на промишлеността, квалификация – икономист по промишлеността,  квалификация – мениджмънт на фирма, лиценз за оценител на недвижими имоти, сертификат – МСС.

4. 109  НЕНКО МАРЧЕВ МАРКОВ  - образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист счетоводител.

4.110  КАЛИНКА СТОЯНОВА НОВАКОВА –образование – висше, специалност – счетоводство и контрол , квалификация – магистър по икономика, квалификация – съдебен експерт, сертификат за експерт-оценител на ДМА и оборотни средства, сертификат за вътрешен одитор на интегрирани системи за управление, сертификат по МСС.

4.111 ЛЮДМИЛА ЙОВЧЕВА КУДЕВА – образование – висше, специалност – стокознание , квалификация – стоковед.

4.112 ЙОНКА БОРИСОВА КОЛЕВА – образование – висше,специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист, счетоводител.

4.113 МАРИЯ ПЕТКОВА ДИМИТРОВА – образование – висше, специалност – маркетинг, квалификация  - магистър по икономика.

4.114  ЖИВКА ИВАНОВА ЖЕЧЕВА – образование – висше, специалност – ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността.

4.115  ТОДОРКА ДИМОВА ГЕОРГИЕВА – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол.

4.116 СТОЙЧО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ –образование – висше, специалностикономика и управление на индустрията, квалификация – икономист организатор, допълнителна квалификация – курс МСС, НСС.

4.117  ТАНЯ ПЕТРОВА АЛЕКСИЕВА – образование – висше, специалност – финанси, квалификация – икономист, допълнителна квалификация – МСС.

4.118  ГИНКА СТОЯНОВА РАДУЙЧЕВА – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика.

4.119  ЗЛАТИНА ЙОРДАНОВА ВЪНЧЕВА – образование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността, квалификация – икономист , организатор  на промишленото  производство , средно образование специалност – администратор –информатор, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, професионална квалификация – специалност - педагогика,  професионална квалификация – учител.

4. 120 АНКА КРЪСТЕВА ЖЕЛЯЗКОВА – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика,  счетоводство и контрол в нефинансови предприятия.

4.121  КРАСИМИР ДИМИТРОВ АТАНАСОВ – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител, сертификат – МСС.

4.122  МАРИЯ ПЕТКОВА ДИМИТРОВА – образование – висше, специалност – електронна техника, специализация – електронно ядрено и медицинско уредостроене”, образование – висше, специалност – маркетинг, квалификация – магистър по икономика.

4.123  КРАСИМИР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ – образование – висше ,специалност – подвижен железопътен транспорт, квалификация – машинен инженер,специализация – вагоностроене и вагонно стопанство, следдипломна специализация – специалност – приложна математика, специалност – инженер-специалист.

4.124  КЕРКА ЯНКОВА ТОТЕВА – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, образование – висше, специалност – животновъдство, квалификация – инженер по животновъдство.

4.125 ЗДРАВКО ИВАНОВ МАВРОВ – образование – висше, специалност – икономика и управление на строителството, квалификация – икономист по строителство, придобита правоспособност като борсов посредник /брокер/.

4.126 СЕВДАЛИНА ГРИГОРОВА ТОДОРОВА – образование – висше, специалност – икономика и управление на индустрията, квалификация – икономист-организатор.

4.127  МЕТОДИ ЙОРДАНОВ ЛАКОВ – гр. Сливен, ул. „Граф Игнатиев” № 8 , ап. 1,  образование – висше, специалност – управление и планиране народно стопанство, квалификация – икономист-плановик, синтетик, трудов стаж – 20 години.

4.128  ИРИНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, финанси, квалификация – магистър по икономика,  следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.

4.129  КАТЯ ДОНЧЕВА ВАСИЛЕВА – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист – счетоводител, допълнителна квалификация –съдебно-счетоводни експертизи, сертификат – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи .

4.130  ТАНЯ АНДОНОВА НЕДЕЛЧЕВА – образование – висше,  специалност – управление и икономика на АПП, квалификация – икономист по АПП, допълнителна квалификация – оценител на цели предприятия и земеделски земи.

4.131  ВЕСЕЛА НЕДЕЛЧЕВА ЩЕРЕВА – образование – висше, специалност – международни икономически отношения.

4.132 ЛЮБКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА – образование – висше, специалност – икономическа информатика, квалификация – икономист по социално-икономическа информация .

4.133 ИВАН ЗДРАВКОВ ЯНЕВ – образование – висше, специалност – международни отношения, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.

4.134  ГЕРГАНА ЖЕКОВА БОЖИЛОВА – образование – висше, специалност – финанси, банково дело, професионална квалификация – икономист.

4.135  ВЛАДИСЛАВ ДИМИТРОВ МИХАЛЕВ – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист.

4.136  МАРИЯ СТОЯНОВА СТАЙКОВА – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист, образование – висше, специалност – публична администрация, квалификация – икономист – специалист по държавна администрация и управление, свидетелство за специализация и правоспособност – специалност банков контрол по банков контрол, сертификат за квалификация – съдебен експерт – оценител на оборотни и дълготрайни активи, сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансово- ценови експертизи, оценител на оборотни и дълготрайни активи.

4.137  НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводна и финансова контролна дейност и квалификация учител, специалност – делови отношения , квалификация – посредник при делови контакти, допълнителна квалификация – посредник при делови контакти.

4.138  НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ГАВРАИЛОВА – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист – счетоводител.

4.139  ДИАНА МАНОЛОВА ТЕРЗИЕВА – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – вътрешен финансов контрол, специализация по европейска административна практика, организация на административната дейност и процеси, вътрешен одитор в публичния сектор.

4.140 ДИЯН ПЕТРОВ ЩЕРЕВ -  образование – висше, специалност – икономика и управление на търговията.

4. 141 ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА – образование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността.

4.142 ИВЕЛИНА ЙОРДАНОВА ПОПОВА – образование – висше, специалност – магистър по стопанско управление, квалификация – икономист-организатор на промишленото производство, квалификация по счетоводство, финанси и контрол.

4.143 ЕЛЕНКА ИЛИЕВА МАРИНОВА –  образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.

4.144  ДИАНА ГЕНЧЕВА БИМБЕЛОВА – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол.

4.145  ИВАН СТОЯНОВ ДОБРЕВ – образование – висше, специалност – технология и управление на транспорта магистър инженер, квалификация – експерт по финансово-икономически проблеми, експертиза на недвижими имоти и земеделски земи, оценки и продажби, авто-техническа експертиза.

4.146 ГЕРГАНА ИВАНОВА СЛАВОВА – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол – икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност, квалификация по съдебно-сечотоводни експертизи.

4.147 АНТОНИЯ ДИМИТРОВА БОРИСОВА – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол – магистър по икономика, квалификация - магистър-агроном.

4.148 ГРОЗДАН ИВАНОВ ИХЧИЕВ – образование – висше, инженер икономист по индустриален мениджмънт, квалификация – счетоводство и контрол.

4.149 ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА – образование – висше, специалност – магистър по икономика и финанси, магистър по счетоводство и контрол, квалификация – бакалавър по стопанско управление, бизнескомуникации на английски език, съдебно-счетоводни експертизи, достъп до ниво класифицирана информация  - строго секретно.

4.150  ВЕРГИНИЯ ЖИВКОВА КАЛЧЕВА – образование – висше, специалност – икономист счетоводител по счетоводна отчетност.

4.151 ДАНИЕЛА КИРЧЕВА ДИМОВА-КОЖУХАРОВА - образование – висше магистър по икономика - счетоводство и контрол.

4.152 Бърза Костадинова Кехайова - образование – висше,  специалност- промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация -строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, длъжност – ръководител проект и инвестиционен контрол, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, вписана в регистъра на БСК, НТС и ССКБ, упражняваща независим строителен надзор в проектирането, строителството, както и технически контрол за сгради, квалификация – счетоводство на малко и средно предприятие, експерт инвеститорски контрол, специалист по актуване на СМР.

4.152а ТЕМЕНУЖКА ЯНКОВА СТЕФАНОВА – образование – висше , специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, трудов стаж по специалността – 34 години.

 

5. КЛАС “СЪДЕБНИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ”

 

 

5.153 Васил Атилов Ряпов - образование – висше, специалност - минна електромеханика, енергетика и електрообзавеждане, квалификация -  минен инженер-електромеханик, средно образование, специалност -  строителство и архитектура , квалификация – среден техник по строителство и архитектура, диплома за кандидат на техническите науки.

5.154 Веселин Борисов Гяуров - образование – висше,  специалност- пътно строителство и пътен транспорт , автомобилен транспорт,  квалификация – инженер, диплом за средно образование , специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник по строителството и архитектурата, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи , удостоверение  от завършен курс по организация и безопасност на движението по пътищата.

5.155 БЕРДЖ НИКОХОС ТОПУЗЯН - образование – висше, специалност – експлоатация на автомобилния транспорт, квалификация –  машинен инженер,   лиценз за оценка на машини и съоръжения, професионална квалификация – удостоверение за  автотехническа експертиза, съдебно-инженерно технически експертизи, удостоверение от Център за усъвършенствуване на ръководни кадри по международен туризъм  Бургас за положен изпит по английски и руски език,  член на Камарата на независимите оценители .           

5.156 иван тодоров иванов - образование – висше,  специалност - двигатели с вътрешно горене, квалификация - машинен инженер,  професионална квалификация – автотехническа експертиза.

5.157 АТАНАС ДРАГНЕВ ДОНЧЕВ - образование – висше, специалност – подвижен железопътен състав, квалификация -  машинен инженер, лиценз за оценител на машини и съоръжения в сферата на транспорта и строителството, сертификат за оценител на машини и съоръжения, член на Съюза на независимите автотехнически експерти в България.

5.158 тодор  Георгиев илиев - образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация - машинен инженер, свидетелство за учителска правоспособност, със специалност – шлосерство и стругарство, допълнителна квалификация – учител-специалист по студена обработка и клас квалификация по организация и управление на образованието.

5.159 Живомир Георгиев Стефанов  - образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер.

5.160 Сарко БерДж Топузян - образование – висше, специалност – електронна техника и микроелектроника, квалификация -  електроинженер, квалификация -  компютърна, комуникационна, електронна техника и автоматизация, удостоверение за завършен курс по  телевизионна техника, квалификация – съдебна инженерно-технически експертизи и съдебна компютърно-техническа експертиза, медицинска апаратура.

5.161 Николай  Цвятков Чакъров - образование - висше, специалност – електроенергетика, квалификация -  електроинженер, свидетелство за завършен курс цветна телевизия, сертификат за завършен курс – компютърен оператор – Win XP , Word ,Excel  Internet .

5.162 Мариана Димова Ангелова- образование – висше, специалност – маркетинг и планиране, сертификат за експерт – оценител на недвижими имоти, регистрирана в КНОБ по Закона за Независимите Оценители; оценител на  земеделски земи,  оценител на цели предприятия, финансови институции,  машини и съоръжения и други активи, сертификат за експерт – оценител на благородни метали.

5.163 Петко купенов  петков - образованиевисше, специалност – учител по практика  ДВГ и преподавател инструктор на водачи на МПС, образование – средно специално, специалност - автомобили и трактори-експлоатация, поддържане и ремонт, квалификация – машинен техник, специалност на средно образование – корабни машини и механизми, квалификация – среден техник корабни машини и механизми,    свидетелство за правоспособност – корабен механик трета степен, сертификат за автоексперт, оценител - автотехническа експертиза, свидетелство за подготвителен курс за оцеляване на море.

5.164 ГЕОРГИ ГЕОРГОВ ГЕОРГИЕВ - образование – висше, специалност -  маркшайдерство , квалификация - минен инженер-маркшайдер, стаж  вещо лице – 5 години, свидетелство  за правоспособност от Агенция по кадастъра по чл. 12, т. 7 от ЗКИР,сертификат от Камара на инженерите по геодезия за вписване в регистъра на правоспособни лица по кадастър към Агенция кадастър, удостоверение за член на КИИП към секция „Геодезия , приложна геодезия и ландшафт”, удостоверение за пълна проектантска правоспособност от КИИП .

5.165 Тихомир стефанов рачев - образование – средно, специалност – механизация на селското стопанство, квалификация – машинен техник по механизация  на селското стопанство, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, сертификат за съдебен експерт – оценител на оборотни и дълготрайни активи, локомотивен машинист .

5.166 СТРАХИЛ ГАВРИЛОВ МЛАДЕНОВ – образование – висше, специалност – далекосъобщителна техника, квалификация – електроинженер, свидетелство за всички видове криминалистически производства.

5.167 Богомил Тодоров Рангелов - образованиевисше,  специалност – танкист ЗКТЧ, военна квалификация – офицер от танкови войски, гражданска квалификация -  инженер по двигатели с вътрешно горене.

5.168 Ася  георгиева Кравченко - образование – висше,  специалност – топлоенергетика и ядрена енергетика, квалификация  -  машинен инженер, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи.

5.169 Динко Йорданов Динев - образование – висше, специалност -  двигатели с вътрешно горене, квалификация - машинен инженер, лиценз за оценител на машини, съоръжения в сферата на машиностроителната промишленост, транспорта, строителството и химическата и нефтопреработвателна промишленост, лиценз за оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.

5.170 Петър  Ончев Гуджев - образование – висше, специалност – ремонт и експлоатация на трактори, автомобили и ССМ, квалификация -  машинен инженер.

5.171 ЩИЛЯН ВАСИЛЕВ ПАПАНЧЕВ – образование – висше, специалност – изчислителна техника, квалификация – инженер по електроника и автоматика, компютърен инженер.

5.172 Коста  Иванов  Маринчев - образование – висше, специалност – радиотехника, квалификация  -  електроинженер .

5.173 Георги  Желязков Гаврилов - образование – висше, специалност – противопожарна техника и безопасност, квалификация - инженер по противопожарна техника и безопасност .

5.174 Митко Русев  Митев - образование – висше,  специалност –двигатели с вътрешно горене,  квалификация – машинен инженер,  икономика и управление на промишлеността, квалификация – икономист организатор  на промишленото производство, следдипломна квалификация – мениджмънт и стопански бизнес,    сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения, сертификат за експерт-оценител на инвестиционен проект, сертификат за оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество , методология , проблеми и аспекти, сертификат за автоексперт-оценител, сертификат за вътрешни одитори, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на селското стопанство и транспорта. 

5.175 Илия   Динев  Кехайов - специалност – земна артилерия, квалификация -   инженер по технология на машиностроенeто , следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи.

5.176 димитър василев герчев - образование – висше, специалност – технология и механизация на строителството, квалификация – строителен инженер по технология  и механизация на строителството, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради, удостоверение за длъжностно лице по безопасност и здраве при работа, удостоверение за координатор по безопасност и здраве.

5.177 Кирчо господинов Неделчев - образование – средно,  специалност механизаротор в растениевъдството, тракторист, машинист – ІІ клас, квалификация – шлосеро монтьор, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи.

5.178 богдана Димова Апостолова - образование – висше, специалност – технология и управление на транспорта, квалификация – инженер по транспорта, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи.

5.179 камен Димитров Сейменлийски - образование – висше,  специалност – ЕТМЕ, квалификация - електроинженер, професионална квалификация - мениджмънт в енергетиката, удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, удостоверение за професионална квалификация -   съдебни – технически експертизи, диплома за кандидат на техническите науки.

5.180 Людмил Емилов Петров - образование – висше, специалност – технология и управление на транспорта, квалификация – магистър – инженер,  професионална квалификация – съдебно –технически експертизи,  автотехническа експертиза, двигатели с вътрешно горене.  

5.181 Жулиета Атанасова Едрева - образование – висше, специалност – промишлена топло техника, квалификация -  машинен инженер, пълна проектантска  правоспособност, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради,  член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

5.182 Павел георгиев Янев - образованиевисше,  специалност - транспортно строителство, квалификация -  инженер-оператор в транспортна – ръководител производствена група поддържане на железния път, следдипломна квалификация – съдебно – технически експертизи, удостоверение за право на работа със съдове под налягане.

 5.183 Матвей Димитров Арабаджийски - образование – висше, специалност – автомобилни войски, военна квалификация – военен инженер по експлоатация  и ремонт  на автомобилна техника, гражданска специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация -  машинен инженер, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи,  сертификат за автоексперт-оценител.

 5.184 Христо Костов Христов - образование – висше, специалност -  двигатели с вътрешно горене, квалификация - машинен инженер, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето , автомобилен и морски транспорт и строителството.

5.185 Станислав Енев танев -  образование – висше, специалнострадио и телевизионна техника, квалификация - инженер  по електроника и комуникации, специализация – аудио и видео електроника.

5.186 СМЕЛА РАЛЕВА УЗУНОВА – образование - висше, специалност -  съобщителна и осигурителна техника и системи, квалификация – електроинженер,  длъжност – инженер енергетик, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество,  професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, удостоверение – измервания, оценка и нормативни документи (микроклимат, осветление, шум, вибрации, вентилационни и климатични инсталации, електромагнитни полета), сертификат за интензивен курс по счетоводство.

5.187 РУСКА КИРИЛОВА ИЛИЕВА – образование – висше,  специалност - водоснабдяване и канализация, квалификация - строителен инженер по водоснабдяване и канализация, лиценз за оценител на недвижими имоти, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, сертификат за експерт-оценител на инвестиционен проект.

5.188 ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ТИМНЕВ – образование – висше, специалност - машинен инженер – транспорт и енергетика, промишлена топлоенергетика,  педагогическа правоспособност – учител по практика  ДВГ,  специалност от средно образование – автомонтьор,   удостоверение за ограничена проектантска правоспособност – топлоснабдяване , отопление, вентилация и климатизация, управител,  сертификат за автоексперт – оценител.

5.189 Диана петкова воденичарова - образование – висше, специалност – електроника, квалификация – магистър – инженер , професионална квалификация - съдебно-технически експертизи, специалност от средно образование – експлоатация на съобщителните устройства, квалификация - техник.

5.190 Мариана тодорова Георгиева -  образование – висше, специалност – ел.машини и апарати, квалификация – електроинженер, образование – средно–специално, специалност – геодезия и картография, квалификация – техник по геодезия и картография,  специалност електроинженер, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи, лиценз за оценка на недвижими имоти, свидетелство за правоспособност за монтьор на асансьори, диплома за преквалификация – учител по общотехнически и спец.учебни предмети.

5.191 Бърза Костадинова Кехайова - образование – висше,  специалност- промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация -строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, длъжност – ръководител проект и инвестиционен контрол, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, вписана в регистъра на БСК, НТС и ССКБ.

5.192 Здравка чернева андреева – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство , специализация – икономика и организация на инвестиционния процес”, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на недвижими имоти.        

5.193 султанка ганчева бончева - образование – висше,   специалност - промишлено и гражданско строителство, квалификация - строителен инженер промишлено и гражданско строителство, лиценз за оценител на недвижими имоти.

5.194 Тодорка Димитрова Чанкинова - образование  - висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство,  лиценз за оценител на недвижими имоти.

5.195 Стефка стамова раканова - образование – средно-специално, специалност -  строителство и архитектура, квалификация -  строителен техник, лиценз за оценка на недвижими имоти от Агенцията за приватизация – София,  сертификат за оценка на недвижими имоти от Камарата на независимите оценители в България, оценител по ЗОСОИ  

5.196 Иванка Фотева Великова - образование – средно специално,  специалност - строителство и архитектура , квалификация – техник по строителството и архитектурата, лиценз за оценка на недвижими имоти.

5.197 Мария димитрова атанасова - образование – висше, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – инженер по геодезия, фотограметрия и картография, сертификат от Камарата на независимите оценители в България за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, категоризация, оценка и регистрация на земеделски земи , оценка на приходоносен имот – търговски обект.

5.198 Янко Чернев добрев - образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство , квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, сертификат от Камарата на независимите оценители в България  за оценителска  правоспособност за оценка  на недвижими имоти.

5.199 Калина Щерионова Пашева- образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура , квалификация - строителен техник,  лиценз за оценка на недвижими имоти.                

5.200 Анна   радкова желева - средно-специално образование, квалификация - техник по строителство  и  архитектура, сертификат  за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.

5.201 Калудка Русева Иванова - образование – средно-специално образование, специалност – строителство и архитектура, квалификация -  техник по строителство и архитектура, сертификат за оценител на недвижими имоти.

5.202 Жозефина Илиева транчева -  образование – висше, специалност – транспортно строителство–железопътно строителство, квалификация – строителен инженер по транспортно строителство, сертификат за консултант по оценки и продажби на недвижими имоти и земеделски земи, удостоверение за оценител на недвижими имоти.

5.203 Янка маринова  велева - образование  - висше,    специалност - транспортно строителство – железопътно строителство, квалификация -  строителен инженер по транспортно строителство.   

5.204 Иван  симеонов юзбашиев - образование – висше, специалност – железопътно строителство, квалификация – строителен инженер по железопътно строителство, образование – висше,  специалност – ОПУС, квалификация – икономист по строителството, средно образование – специалност геодезия , картография и мелиорации, квалификация – техник по геодезия , картография и мелиорации, професионална квалификация –  оценител  на недвижими имоти, удостоверение за пълна проектантска правоспособност по транспортна организация и безопасност на движението.

5.205 Тонка илиева георгиева - образование – висше,   специалност -  транспортно строителство, квалификация – строителен инженер по транспортно строителство, профил пътно строителство, лиценз за оценки на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.

5.206 Диана стефанова койкова - образование – висше,  специалност - архитектура, дипломиран инженер, лиценз за оценка на други активи, (архитектурни паметници на културата и интериор).

5.207 Стоянка влаева рачева - образование – средно специално,   специалност - строителство и  архитектура, квалификация – техник на строителството и архитектурата,   сертификат – оценител на недвижимо имущество, лиценз за оценка на недвижими имоти .

5.208 Стоян желязков илчев -  образование – висше, специалност – ПГС, квалификация –  строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, образование – средно-специално, специалност – геодезия и картография, квалификация – геодезия, техник по геодезия, лиценз за оценител на недвижими имоти.

5.209 Диана Петрова Ченешева - образование – висше,  специалност- строителство и архитектура, квалификация -  строителен техник , лиценз за оценка на недвижими имоти, професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.

5.210 Анна василева Султанова - образование – средно-специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник по строителство и архитектура, сертификат за оценител на земеделски земи, сертификат за оценител на недвижими имоти.

5.211 Петко иванов барзов - образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженерно промишлено и гражданско строителство, старши научен сътрудник първа степен, диплома за кандидат на техническите науки,  удостоверение за професионална квалификация – оценка на недвижими имоти.

5.212 Мариета рускова гълъбова - образование – висше, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация - инженер-геодезист, квалификация – мениджър.

5.213 Иван георгиев  щерев-  образование – висше,   специалност - промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, удостоверение за вписване в публичния регистър на лица, упражняващи технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти, сертификат за експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и трайните насаждения върху тях , сертификат за експерт оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.

5.214 синклитиния  василева аврамова - образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство,  сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти.

5.215 Константин Михайлович Якубович - образование – висше, специалност – архитектура, квалификация -  архитект.

5.216 Александър Андреев Бъчваров - образование – висше, специалност – железопътно строителство, квалификация - строителен  инженер, оценител на недвижимо имущество.

5.217 ВАСИЛ Богомилов Стоилов - образование – висше, образование – висше, специалност -  хидроенергийно строителство, квалификация – инженер по хидроенергийно строителство, сертификат от Камара на независими оценители в България за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на недвижими имоти , компетенции по пречистване на отпадъчни води и по опазване на водите от замърсяване.

5.218 Златка панайотова Иванова - образование – висше, специалност – автомобилни пътища, квалификация -  инженер строител, сертификат за оценител на недвижими имоти, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

5.219 НИНА НИКОЛОВА СТОЯНОВА – образование – висше , специалност – технол. на микроб. и ферм.продукти , квалификация – инженер-технолог по „технология на виното и високоалкохолните напитки”.

5.220 ВИОЛЕТА МАРКОВА ИЛИЕВА – образование – висше, специалност – технология на каучука и пластмаси, квалификация- инженер-химик, специализация – управление на администрацията, специализация – съвременни педагогически технологии, удостоверение за специализация  – европейска административна практика, удостоверение за специализация – организация на административната дейност и процеси, свидетелство за квалификация  като учител по химия, свидетелство за квалификация – технология на пластмасите, квалификация – педагогика , учител.

5.221 БОЖИДАР ПАНАЙОТОВ ДЖАНДАРОВ –образование – средно, сертификат за обучение на автоексперти за изготвяне експертна оценка на щети и на стойността им, квалификация  - VІ разряд автобояджия.

5.222 КОСТАДИНКА ПЕТРОВА КОСТОВА – образование – висше,  степен – магистър, специалност: технология на металите и металообработващите машини, квалификация -  машинен инженер, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, пълна проектантска правоспособност.

5.223 РУМЕН СТОЯНОВ ДИМОВ – образование – висше, специалност: земеустройство, водно строителство, квалификация – инженер – земеустроител,  строителство – технологично изпълнение, ценообразуване, геодезия, оценител на недвижими имоти, лиценз за извършване на технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и правилниците за тяхното прилагане, вписан в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра.  

5.224 КРИСТИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА –  образование -  висше, специалност: технология на силикатите,  квалификация - инженер-химик, професионална квалификация – оценители на обекти на недвижима собственост 5.225 АСЕН ПЕТКОВ ИЛИЕВ – образование – висше, степен – бакалавър, специалност : информатика, професионална квалификация – информатик.

5.226 СЛАВКА ИВАНОВА КРАТУНКОВА – образование – висше, специалност – технология на металите и металообработващите машини, квалификация – машинен инженер,  експерт-оценител на машини и съоръжения , активи.   

5.227 ИВАНКА ЯНЕВА ЯНЕВА – образование – висше,  специалност:  технология на машиностроенето и металорежещи машини,  квалификация - машинен инженер , степен – магистър, специалност – финанси,   професионална квалификация – магистър по икономика,  сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения , активи.

5.228 СТАНИСЛАВ ДЕНЧЕВ СИМЕОНОВ – образование – висше,  специалност : електронни градивни елементи.

5.229 ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КАРЛОВ – образование – висше, степен – магистър,  специалност: инженер-корабоводител, професионална квалификация  - стопанско управление,  специализация – управление на флота и пристанищата.

5.230 ПОЛИНА ИЛИЕВА МИЛУШЕВА – МАНДАДЖИЕВА – образование – висше, степен – магистър,  специалност – машиностроене,  професионална квалификация – машинен инженер с педагогическа правоспособност, специализация – общо машиностроене.

5.231 РУМЕН ТОНЧЕВ ИВАНОВ – образование – висше,  специалност – електронна техника и микроелектроника, квалификация – инженер по електроника и автоматика, допълнителна квалификация – изготвяне на експертни оценки за остойностяване на леки автомобили и калкулация на щети, експерт на камиони и автобуси.

5.232 ЮЛИЯ ТОДОРОВА ЯНЕВА – образование  - средно-специално,  специалност : строителство и архитектура , квалификация – строителен техник, сертификат за експерт – оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

5.233 МАРИЯ НИКОЛОВА НИКОЛОВА – образование – висше, специалност – технология на машините и металите, квалификация – машинен инженер, оценител на търговски предприятия, оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти.

5.234 ЯНЧО НАЙДЕНОВ НИКОЛОВ – образование – висше, специалност  - технология на машините и металите, квалификация – машинен инженер, специализация – икономика и управление на инвестиционния процес, оценител на машини и съоръжения, оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.

5.235 ЕВГЕНИЙ ЙОРДАНОВ ПАШОВ – образование – висше, степен – магистър,  специалност – автомобилни войски, военна квалификация – военен инженер по експлоатация и ремонт на автомобилна техника, гражданска специалност – инженер двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, квалификация – инструктор за обучение на водачи на МПС,  следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи.

5.236 КИНА ВЪЛКОВА ВЪЛЧЕВА – образование средно – специално , специалност: строителство и архитектура, квалификация – техник по строителство и архитектура, сертификат за експерт – оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

5.237 МИЛИЦА ЯНЧЕВА ПИЛАШЕВА – образование – висше, степен – магистър, специалност икономика и управление на търговията, квалификация – икономист по търговия, следдипломна квалификация – счетоводство, финанси и контрол, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения.

5.238 ЕЛЕНА МЕТОДИЕВА ТЕРЗИЕВА – образование – висше, специалност: технология на нефта и газа, квалификация – инженер – химик, експерт по водите.

5.239 ТАНЯ СЛАВОВА ЦВЕТАНОВА – образование – висше, специалност – право, квалификация – юрист, лиценз за оценител на недвижими имоти.

 5.240 ИВАН ФИНЕВ ИВАНОВ – образование – висше , специалност – зенитно-технически войски, квалификация – офицер от ЗТВ – военен инженер по радиоелектронна техника, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи.

5.241 НИКОЛАЙ ХРИСТОВ НИКОЛОВ – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, лиценз  – оценител на недвижими имоти.

5.242 БИСЕРКА ПЕТКОВА АТАНАСОВА образование – висше, специалност – технология на микроб.и ферм.продукти, квалификация  - инженер- технолог по „Технология на виното и високоалкохолните напитки”, педагогическа правоспособност.

5.243 ЖОРЖ МАРДИК СУИЧМЕЗЯН – образование – висше, специалност – технология  на каучука и пластмасите, квалификация – инженер – химик, удостоверение – правоспособност да ръководи дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности.

5.244 ГРИГОРИЙ ДИМИТРОВ МАНОЛОВ  - образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер.

5.245 ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДЖАМБАЗОВ – образование – висше , специалност – стопанско управление, квалификация – технология и организация на автомобилния транспорт, допълнителна квалификация –съдебно-технически експертизи, сертификат – хибридни технологии, нови технологии – ABS, TRC, VSC, сертификат – компютърно управлявани системи при бензинови двигатели , удостоверение – ефективна комуникация с клиенти.

5.246 ПЕТЪР ДИМОВ ДИМОВ образование – висше, специалност – автотранспортна и земеделска техника, квалификация – механик.

5.247 САВА АТАНАСОВ ПЕЛЕВ - образование – висше, специалност – автотранспортна и земеделска техника,  квалификация – механик, допълнителна квалификация – учител и инструктор за обучение на водачи на МПС категория „С” и „Т”.

5.248 ТОДОР МАРЧЕВ АНГЕЛОВ – образование – средно, специалност  - монтьор на МПС.

5.249 ИВАН  ЦВЕТАНОВ ГАРЕЛОВ  - образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно горене.

5.250 АНЕТА ГЕОРГИЕВА СТАЛЕВА – образование – висше, специалност – разработка на полезни изкопаеми, квалификация – минен инженер и технолог, професионална квалификация – пълна проектантска правоспособност, сертификат за система за управление за здравето и безопасността при работа, осигуряване на здравето и безопасността при работа, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, удостоверение за координатор по безопасност и здраве в строителството, у-ние от Национален център по хигиена , медицинска екология и хранене.

5.251 НЕВЕНКА ДОБРИНОВА ЛЮЦКАНОВА – ДРЕНОВА   -  образование – висше, специалност – електронна техника и микроелектроника, квалификация – инженер по електроника и автоматика, професионална квалификация – публична администрация , сертифициран системен администратор – сертификат Майкрософт Tehnology Specialist /MCTS/.    

5.252 ЖЕЛЯЗКО РАЙКОВ ЖЕЛЯЗКОВ  - образование – висше, специалност – електроенергетика и електрообзавеждане, квалификация – електроинженер, квалификация – офицер по противопожарна охрана.

5.253 НИКОЛАЙ МИЛЕВ МИЛЕВ – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация  - строителен инженер по технология на строителството,  допълнителна квалификация –  публична администрация, висше военно академично образование, специалност – КЩ, оперативно –тактическа „строителни войски”, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях, експерт – оценител на инвестиционен проект.

5.254 ЛЮДМИЛА ПЕТРОВА ЛИМОНОВА – образование – висше , специалност – архитектура, квалификация – архитект.

5.255 ИЛКА ПЕТРОВА БАКАЛОВА образование - средно специално , специалност – геодезия и картография, квалификация – техник по геодезия и картография.

5.256 ХРИСТО ГЮЛЕВ ГЕНОВ - образование – висше, специалност – архитектура, квалификация архитект.

5.257 ПЛАМЕН КОЛЕВ КОЛЕВ образование – висше, специалност – селскостопанска техника,  квалификация – машинен инженер,  допълнителна квалификация – научен сътрудник   ІІІ степен, квалификационен курс по „Системи на управление на качеството”, специалност от средно образование – водно строителство, специалност – техник по водно строителство.

5.258 МАРИЯНА ПАНАЙОТОВА АРАБАДЖИЕВА – образование – висше, специалност – публична администрация,    средно-специално образование  със специалност – геодезия, фотограметрия и картография, професионална квалификация – техник – геодезист, лиценз за оценка на машини и съоръжения, лиценз за оценка на търговски предприятия, лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за експерт-оценител на земеделски земи и трайни насаждения, специализация – морска администрация.

5.259 СЛАВКА БОЕВА ДРЕМСИЗОВА образование – средно-специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник по строителството и архитектурата.

5.260 ПЕНКА СТОЯНОВА ШОПОВА -  образование – средно-специално, специалност – геодезия и картография, квалификация – техник на геодезия и картография, лиценз – оценител на недвижими имоти.

5.261 ЮЛИЯН ДИМИТРОВ МАКЕДОНСКИ  -  образование – висше, специалност – архитектура.

5.262 ШИНКА БЛАГОЕВА КОМЕРОВА образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, трудов стаж – 32 години.

5.263 ЕМИЛ СТОЯНОВ ПЕТКОВ – образование – висше, специалност – икономика на строителството, квалификация – магистър по икономика,  образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.

5.264 ДОБРИНКА МИНКОВА АВРАМОВА  - образование – висше, специалност – стопанско управление, квалификация – мениджър, образование – средно-специално, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – среден техник по геодезия,   земеделски земи, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

5.265 ЖИВКО ИВАНОВ ДАНДАРИНОВ –образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по технология на строителството,  оценител на недвижими имоти и земеделски земи – оценки и продажби.

5.266 ПЕТЪР СИМЕОНОВ АЛЕКСАНДРОВобразование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.

5.267 НЕДЕЛКО ПЕТРОВ НЕДЕЛКОВ –  образование – висше, специалност – водоснабдяване и канализация, квалификация – строителен инженер по водоснабдяване и канализация.

5.268 МАРИН ВЕЛИКОВ СОТИРОВ -  образование – висше, специалност – архитектура, квалификация – архитект.

5.269 ГЕОРГИ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ образование – висше, специалност – хидротехническо строителство, квалификация – строителен инженер по хидротехническо строителство.

5.270 ЖЕНЯ ТИХОМИРОВА РАЧЕВА – образование – висше, специалност – финанси, стопанско управление, организация и управление на хотела и ресторанта, квалификация – магистър по икономика, образование – средно-специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен техник – ІІ степен, сертификат за оценител на недвижими имоти, сертификат за съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи.

5.271 ВЕСЕЛИНА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА – образование – средно-специално, специалност – геодезия и картография, квалификация – техник по геодезия.

5.272 НЕДЯЛКА МИХОВА МИТКОВА – образование – средно-специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник по строителството и архитектурата.

5.273 МИРЧО ПЕТРОВ МАВРОДИЕВобразование  - висше, специалност – геодезия,  фотограметрия и картография, квалификация – инженер по геодезия фотограметрия и картография,  удостоверение за професионална квалификация – магистър – инженер по геодезия, фотограметрия и картография, удостоверение за пълна проектантска правоспособност.

5.274 ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА - образование – средно-специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник по строителство и архитектура.

5.275 ГРОЗДАН СТОЯНОВ ЦВЕТАНОВ -  образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по конструкции на промишлени , жилищни и обществени сгради,  лиценз за оценител на недвижими имоти, удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, лиценз за оценител на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

5.276 СТОЯН ХРИСТОВ ХРИСТОВ – образование – средно-специално, специалност – корабни машини и механизми , квалификация – среден техник по корабни машини и механизми,  специалност – експлоатация и ремонт на автомобили и кари, квалификация – машинен техник.

5.277 ЕЛИСАВЕТА ГЕОРГИЕВА КЕХАЙОВА – образование – висше, специалност – обработка на металите чрез пластична деформация, квалификация – инженер-металург, сертификат за оценка на недвижими имоти и земеделски земи, новите европейски стандарти за оценяване на недвижими имоти.

5.278 ИВАН СТОЙЧЕВ АНТОНОВ – образование – висше, специалност – промишлена топлотехника, квалификация – машинен инженер, допълнителна следдипломна квалификация – мениджмънт.

5.279 КИРИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ – образование – висше, специалност – съобщителна и осигурителна техника и системи, квалификация – електроинженер, средно образование, специалност – ел.монтьор на сл.токови уреди, полувисше електротехническо образование, специалност – далекосъобщителна техника.

5.280 МАРИЯ ПЕТКОВА ДИМИТРОВА –  образование – висше, специалност – електронна техника, специализация – електронно ядрено и медицинско уредостроене”, образование – висше, специалност – маркетинг, квалификация – магистър по икономика.

5.281 КРАСИМИР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ – образование – висше ,специалност – подвижен железопътен транспорт, квалификация – машинен инженер,специализация – вагоностроене и вагонно стопанство, следдипломна специализация – специалност – приложна математика , специалност – инженер-специалист.

5.282 ВЪЛЧО НИКОЛОВ ВЪЛЕВ – образование – висше, специалност – топлоенергия, квалификация – машинен инженер.

5.283 НИКОЛАЙ ПЕТКОВ РУСЕВ – образование – висше, специалност – химия, квалификация – химик, свидетелство за професионална квалификация – информатика и ИТ.

5.284 ПЕТЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА – образование – висше, специалност – математическа кибернетика и изчислителна техника, квалификация – дипломиран математик, допълнителна квалификация – специалност „право”.

5.285 КАМЕН ЦОНЕВ НЕДЕВ – образование – висше, специалност – геология и проучване на полезните изкопаеми, квалификация – инженер-геолог по проучване на полезни изкопаеми.

5.286 КРАСИМИРА ДИМИТРОВА АРАБАДЖИЕВА – образование – висше, специалност – радио и телевизионна техника, квалификация – инженер по електроника и автоматика, средно специално образование , специалност – водно строителство, квалификация – техник – водостроител, сертификат от Камарата на независимите оценители в България за оценка на недвижими имоти, лиценз от АП за оценител на недвижими имоти.

5.287 РУМЯНА МИЛКОВА МАРИНОВА – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, допълнителна квалификация – удостоверение от Камарата на инженерите в инвестиционно проектиране за пълна проектантска правоспособност.

5.288 ИРИНА ГЕОРГИЕВА ПОПКАРМЕЗОВА – образование – висше, специалност – архитектура,квалификация – архитект.

5.289 ТЕОДОР СТОЯНОВ СТОЯНОВ – образование – висше, специалност – ЕТМЕ, квалификация – електроинженер, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи.

5.290 ДИМИТРИЙКА ВАСИЛЕВА ЛЪВЧИЕВА - образование – висше, специалност – нефт и газ, квалификация – инженер химик, диплом за  кандидат на техническите науки, удостоверение за завършен курс  „Здравословни и безопасни условия на труд и управление на предприятието”, специалист по химия и технология на нефта и газа; качество на горива и нефтени продукти; разпределение и снабдяване с природен газ; системи на управление : Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008, Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2005, Система за управление на здравословни  и безопасни условия на труд съгласно OHSAS 18001  и Система за безопасност на храните  (НАССР), допълнителна квалификация – водещ одитор по ISO 9001:2008, одитор по ISO 14001:2005, специалист по НАССР, OHSAS 18001.

5.291 МИШО СТОЙЧЕВ ЖЕКОВ – образование – висше, специалност – горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, свидетелство за специализация – бизнес мениджмънт, удостоверение от МЗХ Изпълнителна агенция по горите -  регистриран за упражняване на частна лесовъдска практика и извършване на дейности  в горски фонд.

5.292 ЛЮБЧО РАДЕВ ПЕНЕВ – образование – висше, специалност – мотострелкови войски, гражданска специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер ДВГ,   висше образование, специалност – управление и контрол на условията на труд, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение от ИА „Автомобилна администрация” – консултант по безопасност при превоз на опасни товари, свидетелство на персонал за взривни работи, АДР – свидетелство за водач , превозващ опасни товари в цистерни или по друг начин.

5.293 ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ГЪРБОВ – образование – висше, специалност -  промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по технология на строителството, удостоверение от КИИП за пълна проектантска правоспособност , магистър-инженер.

5.294 МАРИЯ ДИМИТРОВА ЕФЕНДИЕВА – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, удостоверение от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране за пълна проектантска правоспособност по части конструктивна, организация и изпълнение на строителството, допълнителна квалификация – менажер по управление на качеството съгласно ISO 9001:2008, сертификат : QBDL-20W-138181-2004.

5.295 КЕРА СТОЯНОВА ЛАЗАРОВА – образование – средно-специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен техник, сертификат за следдипломна   квалификация по  подготовка, разработка и управление на проекти, финансирани от ЕС.

5.296 ВЕСЕЛИНА ЙОРДАНОВА ДРАГАНОВА – образование – висше, специалност – архитектура, квалификация – архитект, архитектурно проектиране и консултантски услуги, удостоверение от Камарата на архитектите в България за пълна проектантска правоспособност.

5.297 ИВО ГЕОРГИЕВ КОРАЛСКИ – образование – висше, специалност – химични технологии, квалификация – магистър инженер, образование – висше, специалност – топлинна и масообменна техника в химическата промишленост, квалификация – машинен инженер.

5.298 ЧАВДАР ИВАНОВ АНДРЕЕВ – образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен техник,  квалификация – монтажник на ОКИ.

5.299 МЕХМЕД ХЮСЕИН МЕХМЕД – образование – висше, специалност – технология и управление на транспорта, квалификация – мигистър-инженер, средно образование , специалност – работник специалист и водач на МПС кат. „С” и „Т”, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи.

5.300 КРАСИМИР ТРЕНДАФИЛОВ ТРЕНДАФИЛОВ – образование – средно, специалност – машиностроене, квалификация – оператор на металорежещи машини – стругар, сертификат за автоексперт.

5.301 ДОНКА ДИМОВА ПЕТРОВА – образование – висше, специалност – стопанско управление, квалификация – магистър по стопанско управление,  сертификат от Камарата на независимите оценители на България за оценка на недвижими имоти, удостоверение от МЗХ за  вещо лице по чл. 19 а, ал. 8 от ЗСПЗЗ, сертификат за оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, оценка на стойността.

5.302 СТАНИМИРА ИВАНОВА ЯКОВА – образование – висше, специалност – радиотехника, квалификация – електроинженер.

5.303 ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА – образование – висше, специалност – земеустройство, квалификация – инженер-земеустроите, сертификат от Камарата на инженерите по геодезия  за вписване в регистъра на правоспособни лица по кадастъра  към Агенция кадастър, геодезия и картография , удостоверение за пълна проектантска правоспособност  по част геодезическа , професионална квалификация - магистър-инженер земеустроител, лиценз за оценка на недвижими имоти, удостоверение за квалификация по категоризация, оценка и регистрация на земеделски земи в РБългария, удостоверение за правоспособност да ръководи проектно-проучвателна дейност по земеразделянето и  авторизиране основните планове и книжа.

 5.304 Христо Периклиев Христов -  образование – висше, специалност - счетоводна отчетност, „Х.П.Х.” – ЕООД гр. Бургас, допълнителни квалификации - експерт-счетоводител, банково-финансов бизнес, съдебно-счетоводни експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, сертификат за оценка на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, автоексперт-оценител, криминалистически експертизи, сертификат МСС,  сертификат за автоексперт-оценител ,  сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, разрешение за достъп до квасифицирана информация до ниво „секретно”.

5.305 МИХАИЛ ДИНЕВ ЗЛАТЕВ  - образование – висше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист  счетоводител, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи.

5.306 ИРЕНА ЖЕЛЯЗКОВА МАВРОВА – образование – висше, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство и конструкции, квалификация – оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.

5.307 ТИНКА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА – ГОРБАН – образование – висше , специалност – пътно строителство, квалификиция – строителен инженер на пътно строителство, трудов стаж по специалността – 37 години.

5.308 ВИКТОР ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ – образование – висше, специалност – машинен инженер, технология на машинността.

5.309 ТОДОРКА СТОЯНОВА ДОБРЕВА – образование – средно-специално, специалност – техник по строителство и архитектура.

5.310 ИВАН СТОЯНОВ ДОБРЕВ – образование – висше, специалност – технология и управление на транспорта магистър инженер, квалификация – експерт по финансово-икономически проблеми, експертиза на недвижими имоти и земеделски земи, оценки и продажби, авто-техническа експертиза, трудов стаж по специалността – 7 години, стаж като вещо лице – 4 години.

5.311 ЖАСМИН ВАСИЛЕВ ШАРОВ – образование – висше, електроинженер – ел.снабдяване и ел.обзавеждане.

5.312 МАЛИНА ПЕТРОВА АНТОВА – образование – висше, специалност – архитектура, квалификации – проектантска дейност с пълна техническа правоспособност.

5.313 ПАВЛИНА МАРИНОВА БРАТАНОВА - образование – висше, специалност – строителен инженер по хидромелиоративно строителство, квалификация – педагогика, организация и планиране на инвестиционния процес,  лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразуване или непреобразуване в търговски дружества, сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на недвижими имоти, бизнес администрация.

5.314 ИВАН ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ – образование – висше, специалност – инженер икономист по икономика и организация на строителството, квалификации – лиценз по строителни сметки и цени – първо ниво.

5.315 КОЙЧО ВАСИЛЕВ ИВАНОВ – образование – висше, специалност – машинен инженер по селскостопанска техника, удостоверение по противопожарна охрана, удостоверение по аварийно-спасителна дейност.

 

                  6. КЛАС  “ СЪДЕБНО-БИОЛОГИЧНИ ЕКСПЕРТИЗИ”

 

 

6.316 МАЯ ИВАНОВА КИЧЕВА – образование – висше , специалност – молек.и функц. биология, квалификация – биохимик, клиничен химик, диплома за кандидат на биологичните науки.

 

 

7. КЛАС „ ЕКСПЕРТИЗИ НА МАТЕРИАЛИ , ВЕЩЕСТВА И ИЗДЕЛИЯ”

 

 

7.317 ЕЛЕНКА ВАСИЛЕВА РАЙКОВА – образование – висше, специалност – техн. на силикатите, квалификация – инженер – химик, удостоверение за кореспондентско обучение „Политика, законодателство и практика на Европейския съюз за осигуряване на безопасност и здраве при работа”.

7.318  ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА ДОСЕВА   - образование – висше, специалност – технология на каучука и пластмасите, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

7.319 ТАНЯ ГРАДЕВА АНГЕЛОВА – образование – средно-специално, специалност преработка на нефта и газа, квалификация – техник-технолог, следдипломна квалификация – съдебно – технически експертизи, сертификат – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

7.320 МАРИЯ ЖИВКОВА ЖЕЛЕЗЧЕВА – МИТЕВА – образование – висше, специалност – неорганични химични технологии, квалификация – магистър – инженер.

7.321 ЖОРЖ МАРДИК СУИЧМЕЗЯН – образование – висше, специалност – технолог на каучука и пластмасите, квалификация – инженер – химик, удостоверение – правоспособност да ръководи дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности.

7.322 ДИМИТРИЙКА ВАСИЛЕВА ЛЪВЧИЕВА – образование – висше, специалност – нефт и газ, квалификация – инженер химик, диплом за кандидат на техническите науки, удостоверение за завършен курс  „Здравословни и безопасни условия на труд и управление на предприятието”, специалист по химия и технология на нефта и газа; качество на горива и нефтени продукти; разпределение и снабдяване с природен газ; системи на управление : Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008, Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2005, Система за управление на здравословни  и безопасни условия на труд съгласно OHSAS 18001  и Система за безопасност на храните  (НАССР), допълнителна квалификация – водещ одитор по ISO 9001:2008, одитор по ISO 14001:2005, специалист по НАССР, OHSAS 18001.

7.323  НИКОЛАЙ ПЕТКОВ РУСЕВ – образование – висше, специалност – химия, квалификация – химик, свидетелство за професионална квалификация – учител по информатика и ИТ.

 7.324 МАРГАРИТ ГЕОРГИЕВ ЯНЧЕВ  - образование – висше, специалност – физик, с допълнителна спецалност математика, квалификация – електротехника и електроника.

7.325 ЕЛЕНА МЕТОДИЕВА ТЕРЗИЕВА образование – висше, спецалност – инженер-химик – технология на нефта и газа, квалификация – еколог.

 

                  8.  КЛАС “СЪДЕБНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЕКСПЕРТИЗИ”

 

 

8.326 ВАСИЛКА КРЪСТАНОВА СТОЕВА – образование – висше, специалност -  лозаро-градинарство, квалификация – агроном, лозаро-градинар, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

8.327 ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ ДУЧЕВ – образование – висше, специалност –обща агрономия, квалификация -  агроном, сертификат за  експерт – оценител на недвижими имоти и земеделски земи.

8.328 ПЕНЧО ДОБРЕВ ЯНЕВ – образование – висше, специалност – растителна защита, квалификация -  инженер – агроном растителна защита,  професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение за допълнително обучение  - оценка на земеделски земи , подобренията върху тях и трайните насаждения.

8.329 НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОНДАНИНСКИ – образование – висше, специалност – защита на растенията и почвата, квалификация – инженер-агроном, специализация – агроекология и защита на почвата, лиценз от МЗГАР – оценител на земеделски земи и подобренията върху тях, удостоверение от МЗП – оценител на земеделските земи по чл. 19а, ал. 8 от ЗСПЗЗ, лиценз за сортоизпитател.

8.330 КЕРКА ЯНЕВА ТОТЕВА – образование – висше, специалност – животновъдство, квалификация – инженер по животновъдство, образование – висше, специалност – счетоводство и контрол.

8.331 МИЛКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА – ДОНЕВА – образование – висше, специалност – полевъдство, квалификация – агроном-полевъд,  специалност – стопанско управление, управление на европейските проекти, професионална квалификация – магистър по стопанско управление, „Управление на европейските проекти”.

8.332 СТОЯНКА ГРУЕВА ЛИЧЕВА – образование – висше, специалност – агроном-полевъд, квалификация – интензивно производство на цветя и зеленчуци в орънжерии, компютърна грамотност.

8.333 ИВАН НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ – образование – висше, агроном-полевъд.

 

                   9. КЛАС„СЪДЕБНО-ИЗКУСТВОВЕДСКИ ЕКСПЕРТИЗИ”

 

                              10.  КЛАС “ДРУГИ СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ”

 

 

10.334 ЕЛЕНА МЕТОДИЕВА ТЕРЗИЕВА – образование – висше, специалност – технология на нефта и газа, квалификация – инженер-химик, познания свързани с проблеми на околната среда и екологията, експерт по водите и ръководител колектив ОВОС.

 10.335 ИВАН ФИНЕВ ИВАНОВ – образование – висше, специалност – зенитно-техн.войски, квалификация – офицер от ЗТВ – военен инженер по радиоелектронна техника.

 10.336 ХРИСТО ТОДОРОВ БРАДЕВ – образование – висше, специалност – икономика и управление на търговията, квалификация – икономист по търговия, специализация – телекомуникации.

10.337 МАЯ ИВАНОВА КИЧЕВА – образование – висше, специалност – молек.и функц. биология, квалификация – биохимик, клиничен химик, диплома за кандидат на биологичните науки.

10.338 ДИМИТРИЙКА ВАСИЛЕВА ЛЪВЧИЕВА – образование – висше, специалност – нефт и газ, квалификация – инженер химик, диплома за кандидат на техническите науки, удостоверение за завършен курс  „Здравословни и безопасни условия на труд и управление на предприятието” , специалист по химия и технология на нефта и газа; качество на горива и нефтени продукти; разпределение и снабдяване с природен газ; системи на управление : Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008, Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2005, Система за управление на здравословни  и безопасни условия на труд съгласно OHSAS 18001  и Система за безопасност на храните  (НАССР), допълнителна квалификация – водещ одитор по ISO 9001:2008, одитор по ISO 14001:2005, специалист по НАССР, OHSAS 18001.  

10.339 МИШО СТОЙЧЕВ ЖЕКОВ – образование – висше, специалност – горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, свидетелство за специализация – бизнес мениджмънт, удостоверение от МЗХ – регистриран за упражняване на частна лесовъдска практика и извършване на дейности в горския фонд.

10.340 ЗЛАТИНА ЙОРДАНОВА ВЪНЧЕВА – образование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността, квалификация – икономист, организатор  на промишленото  производство, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, професионална квалификация – педагогика,  професионална квалификация – учител.